Tillstånd för tobak och liknande produkter

två händer som håller i en bunt cigaretter och en e-cigarett

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Om du tänker sälja tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje ställe.

Du behöver ha ett tobakstillstånd både om du säljer direkt till konsument (detaljhandel) eller om du säljer till andra handlare (partihandel).

Med tobaksvaror menas bland annat cigaretter, e-cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak, rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Ansökan om försäljning av receptfria läkemedel görs på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Vem kan söka tobakstillstånd?

För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Du måste också känna till vad som gäller enligt lag.

Tillsammans med din ansökan behöver du lämna in ett egenkontrollprogram, en checklista över vad som krävs för att verksamheten ska följa lagkraven som finns för försäljning av tobaksvaror. I programmet skriver du in de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer lagen. Kommunen gör en bedömning av ditt egenkontrollprogram i samband med din ansökan.

Vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter måste du bland annat ta hänsyn till följande:

  • Åldersgräns 18 år.
  • Kraven på utformningen av vissa tobaksförpackningar.
  • Kraven på styckförsäljning av cigaretter och rulltobak.
  • Att tobaksvarans förpackning ska vara märkt på ett korrekt sätt.

Lagen om tobak och liknande produkter, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Vilket tillstånd behöver du?

Du kan ansöka om tillstånd som gäller tills vidare eller tillstånd för en viss tid:

  • Tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd gäller tills du själv väljer att återkalla tillståndet, eller om Härnösands kommun återkallar ditt tillstånd.
  • Tillstånd för en viss tid. Detta är ett tillstånd som gäller mellan vissa datum och som du kan ansöka om när du till exempel ska sälja tobaksvaror vid en festival eller annat arrangemang.

Ansök om tobakstillstånd

Ansök om tobakstillstånd via kommunens e-tjänst. Med din ansökan måste du skicka med ett egenkontrollprogram som hjälper dig som säljer tobaksvaror och e-cigaretter att leva upp till lagens krav med din verksamhet.

Du ansöker om tobakstillstånd hos den kommun där ditt försäljningsställe finns. Om du inte har ett försäljningsställe, exempelvis om du enbart säljer över internet, ska du lämna in ansökan till den kommun där ditt företag har sitt säte. Saknar företaget säte i Sverige ska du lämna in din ansökan till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

OBS. Se till att din ansökan är komplett när du lämnar in den. Vi börjar inte behandla din ansökan förrän den är komplett. Saknas det handlingar behöver du komplettera och det tar längre tid att handlägga ditt ärende.

Från att din ansökan är komplett tar det 3-6 veckor innan du får ett beslut.

Handläggningstid

Det är kommunens tobakshandläggare som utreder din ansökan och meddelar dig sitt beslut. Varje ansökan prövas för sig och yttranden begärs in från Polisen, miljöavdelningen, Skatteverket, Räddningstjänsten och eventuellt Kronofogdemyndigheten. Vi tar även in information från kreditupplysningsföretag.

OBS. Se till att din ansökan är komplett när du lämnar in den. Vi börjar inte behandla din ansökan förrän den är komplett. Saknas det handlingar behöver du komplettera och det tar längre tid att handlägga ditt ärende.

Från att din ansökan är komplett tar det 3-6 veckor innan du får ett beslut.

Tillsyn

Du som säljer tobak är skyldig att ha ett så kallat egenkontrollprogram där det tydligt framgår hur du själv ska kontrollera att försäljningen följer de lagar och regler som gäller. I programmet ska det till exempel framgå hur ni kontrollerar kundernas identitet, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen, det vill säga kontrollerar att den som har ett tobakstillstånd följer de lagar och regler som gäller för tobak och liknande produkter. Det kan till exempel handla om hälsovarningar, produktpresentationer, märkning, egenkontroll och tillståndsplikt.

Kommunen och Polismyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för deras tillsyn. De har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen för att göra undersökningar och ta prover. För dessa varuprov betalas ingen ersättning.

Om vi vid våra besök märker att du som tillståndshavare inte följer reglerna kan kommunen eller Polismyndigheten ge dig ett föreläggande eller ett förbud och om vi ser grova brister kan vi återkalla ditt försäljningstillstånd och då får du inte längre sälja tobak.

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för att utreda och behandla din ansökan. Avgiften tas ut oavsett om du beviljas tillstånd eller inte. Du måste också betala en årlig tillsynsavgift. Avgifterna skickas på faktura.

Här nedanför kan du se taxorna och planera in det i din budget.


Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter från och med 2024-01-01

Taxa

Ansökningsavgift - stadigvarande försäljningstillstånd

5 730 kr

Ansökningsavgift tillfällig (även tillsynsavgift)

2 865 kr

Ansökningsavgift tillfällig (gäller sen ansökan som kommer in senare än 1 månad före planerat evenemang)

8 595 kr

Ändring i tobakstillstånd

2 865 kr


Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter från och med 2024-01-01

Taxa

Ordinarie tillsynsbesök (inklusive inre tillsyn)

1 146 kr

Återbesök utöver ordinarie tillsynsbesök (per timme)

1 099 kr

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka på många platser i Härnösands kommun.

Lagen innebär att det är förbjudet att röka i följande miljöer utomhus:

  • Områden i anslutning till färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner.
  • Uteserveringar. Det är inte längre tillåtet att röka på någon typ av uteservering. Det är inte heller tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att inrätta särskilda rökområden, så kallade "rökrutor".
  • Inom inhägnade platser som huvudsakligen är avsedda för idrott, till exempel idrottsanläggningar.
  • Utanför entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till och där det råder rökförbud inomhus.