Serveringstillstånd

En uteservering.

För att få servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken typ av verksamhet du ska driva och till vem din verksamhet vänder sig.

Ansökan om försäljning av receptfria läkemedel görs på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

När behövs serveringstillstånd?

För att servera vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mot ersättning behöver du ett serveringstillstånd. Det gäller oavsett om serveringen sker till allmänheten eller till slutna sällskap. Tillståndet söker du hos samhällsförvaltningen på kommunen.

Exempel på när serveringstillstånd behövs

 • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
 • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd behövs också vid servering i samband med festivaler, konserter, mässor, företagsevent och liknande evenemang.
 • Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ändra ett redan beviljat tillstånd, till exempel om du vill förlänga dina serveringstider eller börja ha en uteservering.

När behövs inte serveringstillstånd?

Observera att alla tre punkter här nedan måste vara uppfyllda för att du ska få servera alkohol utan tillstånd.

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen av alkohol:

 • ska ske vid ett enstaka tillfälle av privat karaktär för i förväg bestämda personer,
 • sker helt utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker.

Vem kan söka serveringstillstånd

Alkohollagstiftningen är en skyddslag som ställer höga krav på dem som ingår i bolaget vid ansökan om ett serveringstillstånd. De ska vara lämpliga att sköta alkoholserveringen på ett ansvarsfullt sätt som följer alkohollagen.

Ett krav är att den sökande ska ha gjort ett kunskapsprov i alkohollagen framtaget av Folkhälsomyndigheten. Men också att personliga, ekonomiska och andra omständigheter uppfyller kraven på lämplighet. Exempel som kan påverka tillståndsprövningen kan vara narkotikabrott, trafikonykterhetsbrott men även skattebrott och brister i den ekonomiska lämpligheten. Det är den sökandes skyldighet att visa sin lämplighet som utövare av verksamheten.

Krav på servingsstället

 • Det ska finnas ett eget kök.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna. Kontakta Räddningstjänsten för mer information.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och onykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar eller närhet till skolor och ungdomsverksamheter.

Vilket tillstånd behöver du?

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på båt) kräver tillstånd.

 • Stadigvarande serveringstillstånd gäller året runt eller årligen under en viss tidsperiod.
 • Tillfälligt serveringstillstånd gäller under en enstaka tidsperiod (högst 3 månader) eller vid ett enstaka tillfälle.

Ansök om serveringsstillstånd

Ansök om serveringstillstånd för alkohol via våra e-tjänster.

OBS. Se till att din ansökan är komplett när du lämnar in den. Vi börjar inte behandla din ansökan förrän den är komplett. Saknas det handlingar behöver du komplettera och det tar längre tid att handlägga ditt ärende.

Från att din ansökan är komplett tar det upp till 8 veckor innan du får ett beslut.

Handläggningstid

Det är kommunens alkoholhandläggare som utreder din ansökan och meddelar dig sitt beslut. Varje ansökan prövas för sig och alkoholhandläggaren begär in yttranden från Polisen, miljöavdelningen, Skatteverket, Räddningstjänsten och eventuellt Kronofogdemyndigheten. Vi tar även in information från kreditupplysningsföretag.

Ansökningar om tillstånd att servera till allmänheten tas upp i samhällsnämnden, som sammanträder en gång i månaden med uppehåll över sommaren. För att ett beslut ska kunna tas i nämnden ska en tjänsteskrivelse vara klar i god tid innan nämndsmötet. Tänk på det och lägg in det i din tidsplanering.

Här kan du se vilka datum samhällsnämnden sammanträder Länk till annan webbplats.

OBS. Se till att din ansökan är komplett när du lämnar in den. Vi börjar inte behandla din ansökan förrän den är komplett. Saknas det handlingar behöver du komplettera och det tar längre tid att handlägga ditt ärende.

Handläggningstiden är upp till 8 veckor för ansökningar.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen, det vill säga kontrollerar att den som har ett serveringstillstånd i kommunen följer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering. Även andra myndigheter som Skatteverket och Räddningstjänsten kan följa med vid tillsynsbesöken. Den som har ett stadigvarande tillstånd får regelbundna tillsynsbesök.

Om vi vid våra besök märker att du som tillståndshavare inte följer alkohollagens krav kan kommunen besluta om sanktioner. Du kan få en erinran eller en varning och vid grova brister kan vi återkalla ditt serveringstillstånd. Då får du inte längre servera alkohol.

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, både när det gäller stadigvarande och tillfälliga tillstånd. Avgiften tas ut oavsett om du beviljas tillstånd eller inte. Kommunen tar också ut avgifter för vår tillsyn, dels en årlig fast avgift, dels en rörlig avgift som baseras på omsättningen av såld alkohol. Avgifterna skickas på faktura.

Här nedanför kan du se taxorna och planera in det i din budget.

Ansökningsavgifter från och med 2023-01-01

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen

Taxa

Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Allmänheten och slutna sällskap, cateringföretag för slutna sällskap, provsmakning.

11 460 kr

Ändring av bolagsform
Samma ägare, men nytt organisationsnummer

2 865 kr

Ändring av nya ägare i bolag
Vid köp av bolag som innehar ett stadigvarande serveringstillstånd

5 730 kr

Anmälan om ändring i bolag.
PBI utredning, ändring inom samma organisationsnummer

1 719 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Som anordnas i offentliga lokaler, festlokaler, festivaler och liknande.

5 730 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2 865 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten/slutet sällskap 1 dag

då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening och anordnas i sökande förenings bygdegård, folkets hus, eller föreningslokal. Max 3 tillfällen per ansökan och inom en maxperiod av 3 månader.

1 146 kr

Ändring i stadigvarande serveringstillstånd
Yta, tid, ändrad verksamhetsinriktning, tillägg för catering.

5 730 kr

Provsmakningstillstånd – tillfälligt tillstånd för partihandlare för provsmakning till allmänheten.

2 865 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta
För innehavare av stadigvarande serveringstillstånd – per sökande bolag.

5 730 kr

Ansökan om tillfällig pausservering

1 146 kr

Anmälan av godkänd lokal vid provsmakning
Endast för innehavare av stadigvarande provsmakningstillstånd.

Ingen avgift

Ändring i tillfälligt tillstånd till allmänheten

1 146 kr

Kunskapsprov
Inklusive två omprov.

1 146 kr

Avgifter för övriga ansökningar, anmälningar
Tillfällig ändring i tillstånd till slutet sällskap. Anmälan om ny cateringlokal.

1 146 kr

Ny ansökningsavgift på grund av ej godkänt kunskapsprov.

Gäller vid 3 misslyckade försök av kunskapsprov, ny ansökan inkommer inom 3 månader från första ansökan avslutats. Gäller endast om inga förändringar har skett i bolaget/verksamheten från första ansökningstillfället.

2 865 kr

Påminnelseavgift restaurangrapport
Påminnelse skickas innan tidsfristen utgår, avgift tas vid första påminnelse efter att sluttid gått.

1 000 kr

Tillsynsavgifter från och med 2023-01-01

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter

Taxa

Fast avgift
En fast tillsynsavgift som samtliga serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd betalar årligen, oavsett omsättning och om det gäller till allmänheten eller slutna sällskap.

1 146 kr

Tillsynsavgift folkölsförsäljning/servering

1 146 kr

Tillsynsavgift för e-cigaretter

1 146 kr

Tillsynsavgift för folköl och tobaksförsäljning

1 719 kr

Rörlig tillsynsavgift
Avgiften baseras på redovisade försäljningssiffror av alkoholdrycker i restaurangrapporten. Blankett för denna rapportering sänds ut till tillståndshavare varje år i januari.


Rörlig avgift baserad på en omsättning av


< 49 999 kr

1 146 kr

50 000 – 249 999 kr

1 719 kr

250 000 – 499 999 kr

2 292 kr

500 000 – 999 999 kr

2 865 kr

1 000 000 – 1 999 999 kr

5 730 kr

2 000 000 – 2 999 999 kr

6 876 kr

3 000 000 – 3 999 999 kr

8 022 kr

4 000 000 – 4 999 999 kr

10 314 kr

5 000 000 – 5 999 999 kr

11 460 kr

> 6 000 000 kr

17 119 kr

Tillsynsavgifter receptfria läkemedel från och med 2023-01-01

Tillsynsavgift enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsavgift enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa

Ordinarie tillsynsbesök

1 146 kr

Återbesök utöver ordinarie tillsynsbesök, timtid

1 099 kr