Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker

I alkohollagen finns regler som berör tillstånd att servera alkohol. Det är den sökandens ansvar/uppgift att ta fram fakta och underlag inför tillsynsmyndighetens prövning.