Arbetsmiljö och trygg anställning

Två kvinnor i biblioteket.

Härnösands kommun ska vara en trygg och säker arbetsplats, oavsett vad du jobbar med. Det betyder att du ska ha en arbetsmiljö där du känner dig trygg och accepterad för den du är. Du ska även vara ordentligt försäkrad om du skulle bli sjuk eller skadad och inte kan arbeta under en längre period. Förutom de lagstadgade ersättningarna får du ytterligare förmåner från oss. Då kan du fokusera på att bli frisk istället för att oroa dig över din ekonomi.

Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbete vilket skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i en heltidsorganisation. En trygg arbetsplats är en förutsättning för att du ska göra ett bra jobb och trivas på arbetet. Som anställd på Härnösands kommun omfattas du bland annat av arbetsskadeförsäkring, sjuk- och dödsfallsförsäkring samt olycksfallsförsäkring.

Om du blir sjuk eller skadad

De första två veckorna

Dina första två sjukveckor får du sjuklön enligt sjuklönelagen, vilket motsvarar 80 procent av din lön.

Om tillfrisknandet tar lite längre tid

Blir du borta längre än två veckor har du möjlighet att utöver din sjukpenning från Försäkringskassan, även få sjuklön på 10 procent av den lön du går miste om från oss som arbetsgivare.

Är du sjuk längre än 90 dagar kan du få omkring 10 % ersättning av din lön upp till ”taket” genom arbetsgivarens försäkring – Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).

Ersättning vid arbetsskada

Om du skadar dig i ditt arbete kan du få ersättning via Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Läs mer om försäkringar på Afa Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljö

Förebyggande och hälsofrämjande arbete för högre frisktal

Härnösands kommun har som ambition att vara en hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal. För att få bäst effekt arbetar vi på flera nivåer samtidigt; organisation, grupp och individ. Vårt huvudfokus i arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser ligger på verksamheter med höga frisktal. Härnösands kommun strävar efter att våra medarbetare har en god hållbar hälsa och arbetar förebyggande för att minimera ohälsa.

Medarbetarskap

Förutom att vi som organisation har ett ansvar att ständigt utvärdera och förbättra arbetsmiljön har även du som medarbetare ett ansvar för din och andras arbetsmiljö. Att bidra med sin kunskap, synliggöra det som fungerar bra och upptäcka och informera om det som behöver förbättras i vardagen behöver vara en naturlig del i verksamheten.

Balans mellan arbete och privatliv

En rimlig arbetsbelastning betyder att det är balans mellan krav och resurser. Härnösands kommun vill att arbetsuppgifter, målsättningar och förväntade resultat är tydliga samt att det finns tid för återhämtning. Ju högre arbetsbelastningen är desto större är behovet av återhämtning, både på arbetet och fritiden. Med en bra balans i livet för varje medarbetare skapas bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Jämställdhet och mångfald

Att jämställdhet och inkludering ska gå hand i hand är en självklarhet för oss. Därför jobbar vi aktivt med att vara en jämställd arbetsplats. Det innebär bland annat att heltid som sysselsättningsgrad är normen för alla våra tjänster. Vi har lika lön för lika arbete och arbetar strategiskt och kontinuerligt med vår lönebildning för att det ska vara så. Vi jobbar också aktivt och systematiskt med att förbättra vår arbetsmiljö tillsammans med våra chefer, medarbetare och skyddsombud. Vi vill vara en hållbar arbetsplats genom hela arbetslivet.