LVM - Lag om vård av missbrukare

I första hand ska vård till missbrukare ges i samförstånd med honom eller henne enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Om det inte är möjligt att hjälpa personen på frivillig väg kan en missbrukare beredas vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Ett omhändertagande syftar till att avbryta ett livshotande missbruk och motivera till behandling under frivilliga former.

Förutsättningarna för vård enligt LVM är att en person till följd av missbruk av till exempel alkohol eller narkotika behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk. Det krävs också att vården inte kan ske på frivillig väg, och att personen som en följd av missbruket utsätter sig för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.

Om Socialnämnden får kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård ska en utredning inledas. Om utredningen visar att personen behöver vård enligt LVM går en begäran vidare till förvaltningsrätten. Det är sedan förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård.