Radonmätning i flerbostadshus

Om du äger ett flerbostadshus ansvarar du för att kontrollera radonhalten i inomhusluften i ditt bostadsbestånd.

Radonhalten i bostäder får inte överskrida 200 Bq/m3. Det enda sättet att veta om radonhalten under- eller överskrider riktvärdet är att genomföra mätningar.

I denna e-tjänst kan du rapportera in resultatet av genomförda mätningar. Mätningarna ska vara gjorda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Samhällsförvaltningen ser gärna att du rapporterar in dina resultat senast den 31 maj 2020.

Information om mätning, resultat och handläggning

1. Ta fram en mätplan
För mätning av radon i flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätningen ger ett års­medelvärde för var och en av de lägenheter som mäts.

Du hittar mer information om hur urvalet görs i Strålsäkerhetsmyndighetens "Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder" Länk till annan webbplats.

För att enkelt sammanställa ditt behov av mätningar kan du använda dig av dokumentet nedan.

Mätplan – radonmätning i flerbostadshus Pdf, 1 MB.

2. Beställ mätdosor

3. Informera boende
Informera de boende inför mätningarna och påminn om att de ska leva som vanligt under mätperioden.

Om du vill kan du dela ut Samhällsförvaltningen informationsblad,
”Radonmätning i din bostad – ditt ansvar som boende” Pdf, 451.8 kB.

4. Följ anvisningar för hur du ska mäta

5. Skicka tillbaka dosorna

6. Sammanställ resultaten

Det bästa är att ni använder Excel-filen nedan för att sammanställa resultatet av mätningarna. Redovisa mätresultaten som årsmedelvärde för respektive lägenhet. Radonuppgifter som har skickats in till oss är offentliga handlingar, vilket innebär att de är tillgängliga för allmänheten.

Resultat av radonmätningar i flerbostadshus Excel, 56.5 kB.

7. Rapportera resultatet till samhällsförvaltningen

Rapporteringen av genomförda mätningar rapporterar du via kommunens e-tjänst

Rapporteringen ska vara gjord senast den 31 maj 2019.

8. Samhällsförvaltningens handläggning

Samhällsförvaltningen kommer att kontrollera att urvalet av lägenheter skett enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, dvs. gå igenom er mätplan samt se hur mätresultatet är i förhållande till riktvärdet på 200 Bq/m3.

Ni får betala en timavgift för vår handläggning av er sammanställning av resultat från radonmätningarna. Väljer ni att redovisa resultaten på ett annat sätt än i excel-filen så kan det ta längre tid för oss att granska resultaten. Det innebär att vi fakturerar en högre avgift.

Vad händer om ni inte redovisar mätresultatet?

Om vi inte har fått er sammanställning av mätresultaten inom utsatt tid kommer vi att förelägga er om att skicka in en sammanställning till oss.

Vad händer om riktvärdet överskrids?

Om riktvärdet på 200 Bq/m3 överskrids, bedömer vi att det är en olägenhet för människors hälsa. Då kommer vi att förelägga er att vidta åtgärder. Efter att åtgärderna är genomförda behöver ni göra nya radonmätningar för att kontrollera att åtgärderna har gett önskat resultat.

Läs mer:
Boverket "Information om radon" Länk till annan webbplats.
Boverket "Hyresvärdens ansvar" Länk till annan webbplats.
Boverket "Sanera radon" Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten "Radon"
Länk till annan webbplats.
Strålsäkerhetsmyndigheten "Att mäta radon Länk till annan webbplats."
Strålsäkerhetsmyndigheten "Åtgärder mot radon Länk till annan webbplats."

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Linda Fransson
E-post: linda.fransson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 92