Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du som förare har ett varaktigt funktionshinder och har svårt att förflytta dig kortare sträckor till och från din bil, kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansöker du som passagerare kan du bara bli beviljad ett parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Du ansöker med hjälp av en e-tjänst eller med blankett.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning Pdf, 341.5 kB.

Kontakt:

Telefon växeln: 0611-34 80 00

Karta över parkeringar för rörelsehindrade

Här är en karta över parkeringar för rörelsehindrade i de centrala delarna av Härnösandnågra av de större parkeringsytorna i centrala Härnösand.

OBS att vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i kartan. Det är alltid vägmärkena på platsen som gäller.

gkarta över en stad med många plaster markerade med en stjärna.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större

Två typer av parkeringstillstånd

För att beviljas parkeringstillstånd ska du på grund av ett funktionshinder ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader. Det finns två olika typer av parkeringstillstånd, ett för förare och ett för passagerare. Du kan inte kombinera dem.

Parkeringstillstånd som förare

Din funktionsnedsättning gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst 6 månader eller längre.

Ansöker du om det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.

Parkeringstillstånd som passagerare

Du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst 6 månader.

Du ska också ha ett tillsynsbehov som gör att du inte kan lämnas ensam när ni kommit fram. Det är alltså inte möjligt för dig att vänta ensam vid porten medan föraren parkerar fordonen någon annanstans, utan du måste ha ständig tillsyn.

Om du har ett parkeringstillstånd som passagerare är det alltid någon annan som kör fordonet. Men du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkeringstillståndet används.

Giltighet

Ett parkeringstillstånd gäller till högst fem år. Det är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

Tillståndet gäller i hela landet, även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer (4 juni 1998).

Ansökan

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du vistas.Varje ansökan prövas enskilt och bedöms utan hänsyn till tidigare tillstånd.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs på en speciell ansökningsblankett, eller med en e-tjänst.

Ansök om Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du kan välja mellan att skriva ut och fylla i blanketten hemma eller hämta blanketten hos Servicecenter.

Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 80 Härnösand
Telefon: 0611 - 34 80 40 servicecenter@harnosand.se

Vid varje ny ansökan ska nytt läkarintyg bifogas. Även foto och namnunderskrift ska bifogas ansökan.

Om du inte är nöjd med beslutet från kommunen, kan du överklaga kommunens beslut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.

Handläggning

När kompletta ansökan har lämnats in kommer ditt ärende att handläggas av kommunens handläggare. Handläggningstiden är cirka fyra veckor. Om du beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du personligen komma till Servicecenter för att hämta ut ditt tillstånd. Fotolegitimation ska då uppvisas.

Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 80 Härnösand
Telefon: 0611 - 34 80 40
servicecenter@harnosand.se

Förlängning av tillstånd

Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Du behöver lämna in en ny ansökan. Det räcker oftast med att du fyller i sida 1 av ansökningsblanketten eller att du gör en ansökan med vår e-tjänst. Har det skett någon förändring i ditt hälsotillstånd sedan förra ansökningstillfälle krävs det ett nytt läkarintyg.

Ansökan om förlängning av tillståndet bör göras minst 4 veckor innan tillståndet blir ogiltigt.

Du behöver inte skicka med något nytt foto om du inte vill, då foto från ditt förra tillstånd finns sparat.

Din ansökan skickar du till:

Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Hämta lämna passagerare

Det finns i trafikförordningen ett generellt undantag som underlättar vid transport av sjuka eller rörelsehindrade. Detta gäller om omständigheterna kräver det och om du iakttar särskild försiktighet. Enligt det undantaget kan du vid transport av sjuka eller rörelsehindrade stanna eller parkera ett fordon trots förbud enligt lokala trafikföreskrifter.

En förare kan stanna där det är lämpligt för att hämta eller lämna någon med rörelsehinder. I många fall kan man stanna och hjälpa passageraren ur bilen för att sedan åka och parkera på annat ställe. Vid sådana tillfällen är det inte nödvändigt att parkera på en parkeringsplats som är avsedd för rörelsehindrade. Med undantag från platser där förbud att stanna, enligt lokala trafikföreskrifter, råder.

Förlorat tillstånd

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet ska polisanmälas. Bekräftelse på anmälan skickas till samhällsförvaltningen i Härnösands kommun.

Tillståndet spärras och ett nytt tillstånd utfärdas.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet används för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller den myndighet som utfärdat tillståndet.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Lämna in bekräftelse på anmälan till:
Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 80 Härnösand
Telefon: 0611 - 34 80 40
servicecenter@harnosand.se