Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd ges. Tillståndet kan ges både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år.

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid 
5 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Samhällsförvaltningen
Handläggare för Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se
Telefon växel: 0611-34 80 00