Hållbart företagande

Ett företag där lönsamheten är förenad med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala frågor är ett företag som arbetar och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och en bättre omvärld.

Hållbart företagande handlar om mycket mer än bara lönsamhet, det handlar om att samtidigt minska företagets direkta och indirekta påverkan på miljön och säkerställa att det finns goda sociala förhållanden på företaget och hos dem som företaget gör affärer med.

Vad är hållbar utveckling och hur kan mitt företag bidra?

Begreppet hållbar utveckling blev globalt känt redan på 1980-talet genom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte. Där definierades hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Ansvaret för en hållbar utveckling är global, gemensam och odelbar. Under år 2015 har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. I alla länder. För alla människor.

Du är också en del i detta, läs mer om hållbar utveckling och de globala målen på www.globalamalen.se Länk till annan webbplats.. Mer stöd och råd i hur du kan vara med och bidra till de nationella och globala målen kan du läsa på Sveriges miljömål Länk till annan webbplats..

Måste vi? Kan vi? Kommer vi verkligen ändra oss?

Det är frågor som Al Gore ger sina svar på när han berättar om att det faktiskt finns optimistiska utsikter i att bekämpa klimatförändringarna (2016).

Se filmen (25 minuter, på engelska med svensk text) som kan ge dig och företaget nya perspektiv, svar och drivkraft i frågan om varför vi faktiskt bör tänka på företagets hållbarhetsarbete. Värd att delas, exempelvis med medarbetare och andra intressenter till företaget.

Vad ger ett hållbart företagande?

Förväntningar på att företag arbetar mer hållbart ökar från samhället och kunderna varje dag. Det finns många goda skäl och drivkrafter att arbeta mer hållbart.

De främsta drivkrafterna (Företagarna, 2015) att arbeta hållbart idag är att det ger nöjdare och fler kunder och investerare, gynnar företagets försäljning och stärker och attraherar medarbetare till företaget. Det bidrar även i många fall till ökad lönsamhet och fler uppdrag.

Det gäller för företag att ta till vara de affärsmöjligheter som uppstår genom nya och innovativa affärsmodeller. Det behöver inte vara helt nytt, det kan vara nytänkande med det som redan finns. Nytänkande företag använder nya sätt i sin produktion och konsumtion. Det kan även handla om samarbeten mellan flera företag på ett sätt som inte är traditionellt prövade på marknaden. Att omvandla en produkt till en tjänst. Att göra mer av mindre osv.

Vill du också arbeta mer hållbart i företaget?

Här samlar vi råd och tips om vad du kan börja tänka på för att komma igång med hållbarhetsarbetet när du startar eller vill utveckla företaget.

En bra början är att se över företagets grundläggande affärsidé utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att göra det får du underlag för att hitta de åtgärder som har störst effekter för just din affärsidé eller ditt företag.

Titta på de saker som företaget själv har kontroll över och titta även på vad företaget kan påverka hos de parter företaget gör affärer med.

Nedan presenteras områden som kan vara bra att titta närmare på och som kan få företaget att komma igång.

Öka andelen resfria möten

Skapa förutsättningar för företaget att öka användningen av teknik för att undvika resor till och från möten.

Långt ifrån alla fysiska möten är nödvändiga. Digitala möten sparar både miljö och ekonomi samtidigt som mer tid kan ägnas åt andra viktiga saker, för både medarbetare och företaget. Finns det möjligheter för medarbetare att arbeta på distans bidrar även det till att minska resor.

Minska körsträckan i företagets transporter

Undersök om företagets transporter kan ersättas med andra trafikslag.

Glöm inte att även tänka på hur företaget kan stötta medarbetare att ta sig till och från jobbet, för det är ofta närtransporterna som ger de stora utsläppen av växthusgaser på längre sikt. Ett exempel är ge medarbetare möjligheten att cykla eller åka kollektivt till jobbet.

Satsa på förnybara drivmedel i företagets transporter

Gå från fossila drivmedel till alternativa drivmedel med lägre klimatpåverkan i transporter som företaget gör direkt eller indirekt.

I Härnösand har vi god tillgång till infrastruktur för alternativa förnyelsebara drivmedel som exempelvis fordonsgas, fordonsel och HVO100. HVO100 är ett dieseldrivmedel som bland annat tillverkas av slaktavfall och vegetabiliska oljor.

Gör mer med mindre

Fundera över hur effektivt ditt företag använder energi och råvaror, både självt och hos de parter som företaget gör affärer med.

Mindre avfall mer återbruk

Minska mängden avfall och öka andelen avfall som går till återbruk och återvinning.

Tips! Synliggör sorteringen av avfall på företaget. Det gör medarbetare mer delaktiga och medvetna. Försök om möjligt även få kunderna mer medvetna, samtidigt som du visar hur företaget engagerar sig.

Få stöd när företaget investerar hållbart

Visste du att företaget kan få ekonomiskt stöd om företaget gör klimatsmarta investeringar. Stöd kan sökas via "Klimatklivet".

Läs mer: Klimatklivet Länk till annan webbplats. (Länsstyrelsen Västernorrland)

Ät mindre men bättre

Minska mängden kött som företaget konsumerar, både i egen regi och vid representationer som företaget är delaktig i.

Läs mer: Köttguiden Länk till annan webbplats. (WWF)