Vår plan för framtiden

En glad flicka en sin skolklass.

Härnösands kommun har som övergripande mål att vara en ledande miljökommun med ett aktivt omställningsarbete till en fossilfri ekonomi.

All utveckling i Härnösand ska präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för att bekämpa klimatförändringarna. Med kunskap ska vi utvecklas och skapa ett hållbart samhälle och en hållbar framtid. Då är vi också med och bidrar till att de nationella och globala målen nås.

Läs mer: Globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats. och Sveriges miljömål Länk till annan webbplats..

Grunden för arbetet finns i våra styrande dokument

Styrande dokument som planer och program finns för att anställda i kommunens verksamheter och bolag ska arbeta aktivt och konsekvent mot samma mål som finns i Härnösands målprogram.

Läs mer: Härnösands kommuns visioner, mål och planer

Vårt klimatlöfte

Härnösands klimatlöfte är att leva som vi lär och visa vägen till den framtida vardagen i Härnösand, med mål om ett klimat där människan är i balans med miljön senast år 2045.  

För att hålla det löftet behöver Härnösands kommun minska utsläppen med 85 procent inom det geografiska området jämfört med år 1990.

I klimatplanens prioriterade insatsområden finns flera inriktningar för åtgärder. Totalt finns det 22 inriktningar för åtgärder vilka du kan se i Härnösands klimatlöfte Pdf, 328.4 kB..

Härnösands miljö- och klimatpolicy

Härnösands kommun arbetar på olika sätt för att nå målen och har olika roller i arbetet. I den ena änden kan vi arbeta utifrån vår roll som myndighetsutövare och möjliggörare för de som bor och verkar i kommunen att agera mer hållbart. I den andra änden kan vi som verksamhetsutövare och kunskapsspridare vara en föregångare i frågan om en hållbar utveckling.

Läs mer: Härnösands miljö- och klimatpolicy Pdf, 2.4 MB.

Leva som vi lär för att nå nollvisionen för klimatet

Det långsiktiga klimatmålet för Härnösands kommun är att nå nollvisionen för klimatet senast år 2045 vilket innebär att vi då inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Då är våra utsläpp i balans med vad miljön klarar av att hantera.

Etappmålet, resan på vägen till det långsiktiga målet, är att alla markburna transporter senast år 2030 är fossiloberoende där Härnösands kommunkoncern ska vara en föregångare och uppnå etappmålet redan år 2021.

Läs mer: Vår plan för framtiden Länk till annan webbplats. (populärversion)

Vi har mer än halverat våra utsläpp av växthusgaser

Härnösand som geografiskt område ligger i jämförelse med Sverige som helhet väldigt bra till när det gäller utsläpp av växthusgaser. Det nationella målet att utsläpp av växthusgaser ska vara 40 procent lägre än år 1990, vilket Härnösand uppnådde redan år 2008.

Härnösand har mer än halverat utsläppen av växthusgaser redan år 2014 vilket vi ska förstärka än mer genom att konsekvent arbeta för att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ och vara resurseffektiva i vår konsumtion. Med förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och god hushållning av naturresurser är Härnösand en föregångare i omställningen.

Källa: Nationella emissionsdatabasen (SMHI) Länk till annan webbplats.

Vi är med i Fossilfritt Sverige

Härnösands kommun är med i initiativet Fossilfritt Sverige vilket innebär en medverkan i att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer och på sikt ha ett 100 procent förnybart energisystem. Medverkan stöds av bland annat Härnösands kommuns antagna klimatmål och klimat- och energiplan för att bidra till att de globala och nationella miljömålen nås.

Läs mer: Initiativet Fossilfritt Sverige Länk till annan webbplats.