Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

Det finns två olika sätt att överklaga beslut som fattats i kommunen

  • Om ärendet laglighetsprövas görs en ren prövning om det fattade beslutet är lagligt, det vill säga inte bryter mot någon annan lag.
  • Om det fattade beslutet prövas enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) kontrolleras även om beslutet är lämpligt.

Så här överklagar du kommunala beslut

Laglighetsprövning

När - var - hur

Åtgärd

Hur

Skriftligt

Vem får klaga?

Kommunmedborgare

Skickas till:

Förvaltningsrätten

Inom vilken tid?

Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp

Prövningens omfattning:

Beslutets laglighet

Prövningens effekt:

Beslutet kan kvarstå eller upphävas

Förvaltningsbesvär

När - var - hur

Åtgärd

Hur

Skriftligt

Vem får klaga?

Den beslutet angår om det gått personen emot

Skickas till:

Adresseras till överprövande instans (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) men ges in till kommunen

Inom vilken tid?

Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet

Prövningens omfattning:

Beslutets laglighet och lämplighet

Prövningens effekt:

Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas

Överklaga beslut om att inte lämna ut en allmän handling

När - var - hur

Åtgärd

Hur

Skriftligt

Vem får klaga?

Den som begärt att få ta del av allmän handling

Skickas till:

Adresseras till överprövande instans som är kammarrätten men ges in till kommunen

Inom vilken tid?

Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet

Prövningens omfattning:

Beslutets laglighet, lämplighet och omfattning

Prövningens effekt:

Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas