Krisledningsnämnden

Penna och ett block

Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som kommunens krisledningsnämnd. Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden fatta sådana beslut som annars skulle ha fattats i någon av kommunens nämnder när omständigheterna gör att ordinarie beslutsvägar inte räcker till.

Krisledningsnämndens ordförande fattar beslut om en extraordinär händelse föreligger och nämnden ska träda i funktion och kan också fatta beslut å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Krisledningsnämndens arbete regleras i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.