Socialnämnden

Pensionär och vårdpersonal

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom.

Nämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning.

Delegationsordning för socialnämnden Pdf, 437.9 kB.
Ledamöter i socialnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll 2024

Socialnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2024

 

Månad

Datum

Tid

Januari

25

08.15

Februari

29

08.15

Mars

27

08.15

April

26

08.15

Maj

30

08.15

Juni

27

08.15

Juli


-

Augusti

29

08.15

September

26

08.15

Oktober

31

08.15

November

29

08.15

December

18

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset

Till dig som är förtroendevald i socialnämnden

Här kan du som är förtroendevald i socialnämnden hämta information digitalt. Här samlas relevant lagstiftning och andra viktiga dokument. Du hittar arbetsordning, riktlinjer och reglementen i fliken ovanför.

Lagstiftning

Kommunallag (2017:725) Länk till annan webbplats.

Förvaltningslag (2017:900) Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats.

Socialtjänstlag (2001:453) Länk till annan webbplats.

LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Länk till annan webbplats.

Lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende Länk till annan webbplats.

LVM - Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Länk till annan webbplats.

LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) Länk till annan webbplats.

Patientsäkerhetslag (2010:659) Länk till annan webbplats.

Patientlag (2014:821) Länk till annan webbplats.

Dataskyddsförordningen, GDPR Länk till annan webbplats.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Länk till annan webbplats.

Övriga dokument

Organisationsskiss
Här finns en skiss över Socialförvaltningens organisation.

Delegationsordning
Socialnämndens delegationsordning. Pdf, 437.9 kB.

Instruktioner för verksamhetsbesök
Instruktioner för verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområden. Pdf, 362.2 kB.