Så styrs Härnösands kommun

Härnösands rådhus.

Sveriges kommuner är politiskt styrda organisationer. De som fattar besluten är förtroendevalda politiker. Vart fjärde år väljer medborgarna i Härnösands kommun politiker till kommunfullmäktige. Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

De politiker som tjänstgör i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder kallas ledamöter. Utöver dem finns ersättare som träder in och tjänstgör när en ordinarie ledamot inte kan delta.

Förtroendevalda i Härnösands kommun Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige

Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut om större frågor som inriktning, budget, skatter och avgifter. Kommunfullmäktige bestämmer också hur kommunen ska organiseras, vilka nämnder som ska finnas och vilka uppdrag de ska ha. Det är också fullmäktige som väljer ledamöter och ersättare till nämnderna.

En av kommunfullmäktiges främsta uppgifter är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheterna samt att följa de övriga föreskrifter som gäller för dem. De långsiktiga målen utgör själva ramen för styrningen. De spänner över alla grundläggande områden och stakar ut den gemensamma färdriktningen.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala företag. Kommunstyrelsen följer upp alla mål i delårsrapporter och årsredovisning. Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs i delårsrapport och årsredovisning.

Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder också och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen

Nämnder

Det är fullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka uppdrag de ska ha. Nämndens roll är att ansvara för den löpande verksamheten inom dess bestämda område. Till exempel ansvarar skolnämnden för förskola, grundskola och gymnasium medan arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknad, sysselsättning, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända.

Nämnderna genomför de beslut som kommunfullmäktige fattar och de förbereder också ärenden inom sitt område som ska beslutas i fullmäktige.

De större nämnderna i Härnösands kommun, samhällsnämnden, socialnämnden, skolnämnden, arbetslivsnämnden och kommunstyrelsen har varsin tillhörande förvaltning. Förvaltningarna består av tjänstepersoner som har i uppdrag att utföra de beslut som politikerna har fattat.

Härnösands kommuns nämnder

Kommunala bolag

Kommuner i Sverige kan bilda företag för att utföra vissa kommunala uppdrag, till exempel kommunala bostadsbolag.

Företagen bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare styr och kontrollerar företagen genom exempelvis att besluta om bolagsordning och ägardirektiv i fullmäktige. Det är också fullmäktige som utser styrelseledamöter och ersättare. Kommunen kan också vara delägare i andra företag.

Härnösand energi och miljö AB, AB Härnösandshus, Invest i Härnösand AB och Härnösands kommuns del i Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen är exempel på kommunala företag i Härnösand.

Kommunala hel- och delägda bolag

 Kontroll, tillsyn och revision

För att kontrollera att kommunen gör det den ska på ett effektivt och korrekt sätt har Härnösands kommun en oberoende revision. Revisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige och i längden för medborgarna i kommunen. Revisionens uppdrag är att varje år granska kommunens måluppfyllelse, ekonomi och interna kontroll. Revisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisionen har till sin hjälp stöd av sakkunniga yrkesrevisorer.

Revisionen

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Härnösands kommun styrs genom ett målprogram för kommunens fem nämnder samt genom ägardirektiv för de kommunala företagen.

I företagens ägardirektiv framgår de ekonomiska mål som finns för respektive verksamhet. De kommunala företagens verksamhet regleras dels genom lagar och författningar, och dels genom bolagsordning, ägardirektiv samt av särskilt fattade beslut av fullmäktige och kommunstyrelse.

Budget och årsredovisning

Målprogram för kommunen

Vision

Härnösand bygger en hållbar framtid

Mål

Härnösandsperspektivet

Attraktivt boende med levande mötesplatser

Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

Kunskapsstaden där alla kan växa

Mål

Organisationsperspektivet

Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

God service med gott bemötande

Framtidens arbetsgivare

Välskött och stabil ekonomi

För att veta i vilken mån kommunen lyckas med sina ambitioner krävs fokus på uppföljning och resultat. Därför har kommunfullmäktige tagit fram kortsiktiga, avgränsade och konkreta resultatuppdrag med tillhörande styrtal (mätbara mål). Styrtalen anger vad nämnder och företagsstyrelser ska prioritera under året och vad uppföljningen ska fokusera på. Nämnderna kan utöver detta formulera egna mål för sitt arbete, med utgångspunkt i kommunens vision och övergripande mål.

Den modell för mål och resultatstyrning som Härnösands kommun tillämpar innehåller en kedja från vision och mål till konkreta resultatuppdrag med tillhörande styrtal/målnivåer. Målprogrammet gäller för perioden 2020-2023. Programmet innehåller en vision och åtta kommunövergripande mål. Kommunens övergripande mål fastställs av kommunfullmäktige och följs upp med sikte på år 2023.

Vision 2023: Härnösand bygger en hållbar framtid

Härnösand är en levande och kreativ mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. En kommun i positiv utveckling som tar ledarskap för framtiden. En plats med centralortens attraktion, landsbygdens rikedom och med uppkoppling mot omvärlden. Härnösand erbjuder hög livskvalitet för alla invånare och gäster. Vårt gemensamma mål är ett solidariskt samhälle med ett stort hjärta och med ett aktivt miljöarbete. Här bygger vi en hållbar framtid!

Mål

I målprogrammet finns åtta övergripande mål fördelade på två perspektiv.

Det första perspektivet- Härnösandsperspektivet- speglar den önskvärda utvecklingen i kommunen generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten av att kommunorganisationen bidrar till detta.

Det andra perspektivet- organisationsperspektivet- innehåller mål för den verksamhet kommunen själv bedriver, de tjänster som levereras samt personal och ekonomi. De övergripande målen 1-4 är placerade under Härnösandsperspektivet och mål 5-8 under Organisationsperspektivet.