Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Har du en varaktig funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står om du får bidrag eller inte, vilka åtgärder du kommer att få bidrag för och hur stort bidraget är.

Handlingar att bifoga vid din ansökan

Medicinskt intyg
Du ska alltid bifoga ett aktuellt medicinskt intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person. I intyget ska det framgå att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Fastighetsägarens medgivande
Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste alltid ha ett medgivande av den som äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden. Tänk på att det i vissa fall kan vara olika personer. Medgivandet begär du från din hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan fastighetsägare.

Nyttjanderättshavares medgivande
Om någon annan än du helt eller delvis hyr eller äger bostaden (nyttjanderättshavare) du bor i, måste du även ha ett medgivande om att du får utföra anpassningsåtgärderna från den eller de som är nyttjanderättshavare.

Anbud, offert eller kostnadsberäkning
Bifoga kopior av dem i din ansökan. Du kan kontakta vilken entreprenör du vill med F-skattsedel. De ska kunna utföra åtgärderna på ett fackmässigt sätt.

Vid större eller avancerade anpassningar behöver du ta in minst tre offerter.

Vid enklare och mindre kostnadskrävande anpassningar behövs som regel ingen offert.

Ritningar över bostaden
Vid omfattande inredningsarbeten, till exempel i kök, kan du behöva bifoga planritningar (en planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera) och uppställningsritningar (en slags ritning som utan krav på större detaljnivå visar vyer eller sektioner av en eller flera inredningsenheter.) Om det är fråga om ändrad planlösning ska du bifoga ritningar över bostaden före respektive efter ändringen.

Åtgärdsförslag vid bostadsanpassning
Vid mer omfattande anpassningar kan intyget kompletteras med ett åtgärdsförslag.

Om du får rätt till bostadsanpassningsbidrag

Om du fått din ansökan om bidrag beviljad är det dags att beställa och genomföra anpassningen. Här hittar du en checklista.

 • Du beställer anpassningen själv och sluter avtal med en valfri entreprenör med F-skattsedel som kan utföra åtgärden på ett fackmässigt sätt. Begär alltid 30 dagars betaltid på fakturan för att du ska hinna få bidraget innan fakturan förfaller.
 • Om det är en enklare åtgärd och du vill göra jobbet själv kan du bara få bidrag till materialet.
 • Vid större åtgärder tar du själv reda på om bygglov eller anmälan krävs. Om det behövs söker du det själv hos bygglovsavdelningen.
 • Du ser till att de anpassningar som görs uppfyller krav på tillgänglighet enligt gällande bygglagstiftning. Entreprenören du anlitar bör ha kunskap om lagen och vi rekommenderar att du alltid frågar om det.
 • För dig som fått ett positivt beslut om bidrag men inte har förmågan att själv beställa arbetet eller betala entreprenören kan skriva på en fullmakt. Skickas in efter det att du fått ditt beslut om bidrag.
 • När anpassningen är utförd betalar du fakturan till entreprenören med ditt bidrag.
 • Du ansvarar för att kontakta entreprenören för korrigeringar om du inte är nöjd med resultatet.
 • Om du ansökt om bidrag i efterhand och du fått ROT-avdrag på fakturan för anpassningen ansvarar du för att korrigera det med Skatteverket.

Överlåta bidraget till ägare av flerbostadshus

 • Anpassningar i gemensamma utrymmen

Om du bor i flerbostadshus kan det ibland behövas bostadsanpassningar i gemensamma utrymmen i anslutning till bostaden. Är du och fastighetsägaren överens om det, kan du överlåta rätten till bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägaren för dessa utrymmen. Du ska i så fall ingå ett skriftligt avtal om det.

Meningen är att ägaren tar på sig ansvaret att se till att de anpassningsåtgärder som du fått bidrag till utförs. Fastighetsägaren får då det bidragsbelopp som du beviljats.

 • Exempel på lösningar

Det kan till exempel gälla bidrag till en ramp utanför entrén där fastighetsägaren i stället väljer att tillgodose dina behov genom markarbete och permanenta lösningar som till exempel betong, asfalt eller annat material. Fastighetsägaren kan då använda bidraget som delfinansiering. Fastighetsägaren blir ägare till anpassningen efter att ha övertagit rätten till bidraget.

 • Så betalas bidraget ut till fastighetsägaren

Bidraget till fastighetsägaren betalas ut efter att anpassningen är genomförd och det är visat att anpassningen uppfyller de behov som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för. Fastighetsägaren måste redovisa kostnaden till oss och skicka in en skriftlig kopia på avtalet som ligger till grund för övertagandet av bidraget.

Utbetalning av ditt bostadsanpassningsbidrag

Bidraget betalas ut till dig efter att anpassningen är utförd.

 • Skicka in kopia på fakturan till oss tillsammans med blanketten ”Begäran om utbetalning” som följde med ditt beslut. På det viset redovisar du att anpassningen är utförd och att du är nöjd med arbetet.
 • Det är viktigt att du begär 30 dagars betaltid på fakturan när du beställer arbetet och sänder in en kopia till oss snarast.
 • Du kan få ditt bidrag insatt på din bank om du lämnar dina kontouppgifter till oss. Det kan dröja 1–2 veckor innan pengarna finns på ditt konto.

Om du flyttar

Det är viktigt att du väljer ny bostad med omsorg. Det finns begränsningar på vad du kan få bidrag till om du valt en bostad som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det kan vara brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.