Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet - efterbehandling av förorenat område

Sanering och grävning i förorenade områden är miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till samhällsförvaltningen. Anmälan om saneringsåtgärder och anmälan om grävning i förorenad jord ska skickas in minst sex veckor innan arbetena påbörjas.