Ansökan om modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk.

De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen. Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen.

Det är möjligt att få modersmålsundervisning i

 • grundskolans årskurs 1-9
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska bidra till att barnen och eleverna får utveckla och använda sitt modersmål, men är inte skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning på samma sätt som i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål.

Ansökan

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning till elever i grundskolan och motsvarande skolformer via kommunens e-tjänst. Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. Att läsa modersmål är frivilligt och ett ämne som är schemalagt utanför elevens timplan. Undervisningen bedrivs årskursblandat för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i sitt modersmål tillsammans med andra.

Läser eleven modersmål i grundskolan eller motsvarande skolformer och vill avsluta, avanmäler vårdnadshavaren sitt barn via e-tjänsten. Läser eleven modersmål ska elever i de obligatoriska skolformerna delta i den verksamhet som skolan anordnar. Det gäller oavsett om en elev har skolplikt eller inte. Exempel på giltigt skäl att utebli från undervisningen är sjukdom som är anmält av vårdnadshavare eller ledighet som skolan har beviljat.

Elever i grundskolan och grundsärskolan erbjuds undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen erbjuder modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Eleven måste ha goda kunskaper i språket.

Huvudmannen anordnar modersmålsundervisning i ett språk om

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

I de fall det är färre än fem elever som önskar läsa modersmål, kan en grupp starta vid ett senare tillfälle om det tillkommer fler ansökningar under läsåret. Elev och vårdnadshavare meddelas av skolan om och när undervisningen startar.

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om

 • en elev vill få undervisning
 • det finns en lämplig lärare.

Dag och tid för modersmålsundervisningen meddelas till elev och vårdnadshavare av skolan.

För närvarande erbjuder Härnösands kommun modersmålsundervisning i följande språk:

 • arabiska
 • tigrinja
 • somaliska
 • persiska
 • kurdiska
 • finska
 • nederländska
 • spanska
 • tyska

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
2 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök IMY:s hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Skolnämnden
E-post: skolforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Per Jonasson
E-post: per.jonasson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 79 55