Ansökan om stöd till barn, unga och familjer

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand – då kan du vända dig till Barn- och familjeenheten för att få stöd.

Som barn eller vårdnadshavare kan du ansöka om stöd och hjälp utifrån ditt behov. Det kallas då för att ansöka om bistånd. Barn- och familjeenheten erbjuder även ett antal öppna insatser som ges i grupp där deltagarna har samma typ av problem. För att ta del av dessa behöver ingen utredning göras.

Här kan du som förälder läsa mer om socialtjänstens arbete för barns bästa. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du

För att ansöka om stöd kontaktar du socialsekreterare vid Barn- och familjeenheten.

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina eller ditt barns behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning och sätter upp de mål som du vill uppnå.

Individuell bedömning av dina behov
Utredningen ska komma fram till vad barnet har för behov. Under utredningen kan socialsekreteraren behöva prata med barnet, vårdnadshavare, föräldrar och andra personer. Socialtjänsten ska så långt som det är möjligt samarbeta med barnet och vårdnadshavarna för att vara överens om det stöd som barnet och barnets familj ska få.

När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning om behovet av insats och fattar beslut. Utredning och beslut ska kommuniceras med vårdnadshavare och barnet utifrån ålder och mognad. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med socialsekreteraren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Exempel på insatser som du kan få hjälp med

 • Anhöriggrupp
  Målgrupp är barn till missbrukare, psykiskt sjuka och/eller separerade föräldrar.
 • Barn i föräldrars fokus – BiFF
  Målgrupp är separerade föräldrar
 • Trappan
  Målgrupp är barn 0 – 18 år som bevittnat våld i hemmet.
 • Bekymringssamtal
  Målgrupp barn i åldrarna 13 - 18 år
 • Kompassen
  En mötesplats för föräldrar och deras barn som behöver vägledning i sitt föräldraskap. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 0-6 år.
 • Föräldrastödsmottagning
  Föräldrar med barn i åldrarna 0 - 18 år
 • Föräldrastödsprogram
  Målgrupp föräldrar med barn i åldern 12 - 16 år

Om du vill veta mer om vad någon av dessa insatser innebär kan du kontakta Resursteamet genom att ringa till Härnösands kommuns växel på telefon 0611-34 80 00 och be om att få bli kopplad till resursteamet.

Kontaktuppgifter

För att ansöka om stöd kontaktar du Barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp.

Socialsekreterare
Telefon: 0611-34 83 07
Telefon:
0611-34 83 05

Besöksadress
Individ-och familjeomsorgen, Barn- och familjeenheten
Trädgårdsgatan 7
871 80 Härnösand

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611-34 80 00.