Familjerätt

Hos familjerätten kan ni få hjälp med samarbetssamtal vid skilsmässa och separationer samt hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerätten gör även utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, boende- och umgängesärenden samt utreder och fastställer faderskap.

Faderskap och föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskap/föräldraskap fastställas för alla barn som föds av en mamma som inte är gift med pappan till barnet. Bekräftelsen av faderskapet/föräldraskapet upprättas av en faderskapshandläggare.

När barnet är fött får faderskapshandläggaren ett meddelande från Skatteverket och skickar sedan ut information till dig som mamma om hur faderskapet/föräldraskapet fastställs samt uppmanar dig att boka en tid för fastställande av faderskap/föräldraskap.

I brevet får du även information om gemensam vårdnad och vad det innebär.

Faderskapet fastställs genom en skriftlig bekräftelse. I samband med att faderskapet fastställs kan ni som föräldrar också anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Föräldraskap fastställs för barn till lesbiska par som fått barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige.

Förberedande faderskap
Förberedande faderskap innebär att faderskapet bekräftas innan barnet är fött samt att föräldrarna samtidigt kan anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Efter att barnet är fött räcker det med en telefonkontakt mellan faderskapshandläggaren och föräldrarna för att godkänna faderskapet. Om man anmält gemensam vårdnad av barnet gäller det från den dag barnet föds.

Adoption

Att adoptera innebär att ta hand om ett barn under 18 år som sitt eget. Det innebär att barnet får en ny familj och en ny släkttillhörighet, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet måste samhället ställa särskilda krav på den som vill adoptera. Adoption sker med barnets bästa som riktmärke.

För att få adoptera som par krävs att man är gift eller ingått partnerskap och att båda parter fyllt 25 år. Det är även möjligt att adoptera som ensamstående.

Den rekommenderade övre gränsen för att adoptera är generellt 42 år.

Internationell adoption
Om man vill adoptera ett barn från utlandet måste man ha ett medgivande från socialnämnden i den kommun man är bosatt i. Socialsekreterare på familjerätten gör, efter ansökan, en medgivandeutredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt för att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande ha tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och vara informerad om adoptionens innebörd. Socialnämnden ska i övrigt i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet.

Ett medgivande från socialnämnden att ta emot ett barn för adoption är giltigt i två år.

Det är obligatoriskt att delta i en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar innan medgivandeutredningen kan påbörjas.

Närståendeadoption
Genom att adoptera sin närståendes barn kan den vuxne som lever med barnet bli förälder i lagens mening. Den som vill adoptera ett barn som han eller hon har en relation till, så som en makas, makes eller registrerad partners barn, ska skicka in en ansökan om närståendeadoption till tingsrätten. Information om vilka bilagor som ska lämnas med ansökan finns hos tingsrätten.

Efter att ansökan är inskickas kommer familjerätten få ett uppdrag av tingsrätten att utreda föräldrarnas lämplighet. Denna utredning lämnas sedan till socialnämnden för beslut och blir ett underlag till tingsrättens beslut i ärendet.

Namnärende

När ett barn föds ska föräldrarna inom tre månader anmäla vad barnet ska heta i förnamn och efternamn. Anmälan sker till skattemyndigheten.

Om ett barn under 18 år bär någon av föräldrarnas namn utan att den föräldern är vårdnadshavare, krävs för byte av barnets efternamn att föräldern har samtyckt till namnbytet eller att domstol har funnit att namnbytet är förenligt med barnets bästa.

Vill den som är enskild vårdnadshavare byta barnets efternamn, kan han/hon vända sig till domstolen och begära det. Domstolen begär då i regel ett yttrande från socialnämnden.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtalen syftar till att underlätta att hitta lösningar, att hantera svårigheter, problem och konflikter i föräldraskapet utifrån separation. Samtalen ska leda till samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol. Målet är dels att de ska kunna enas i frågor som rör barnen, dels förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar.

Frivilliga samarbetssamtal
Föräldrar som inte är överens i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge kan vända sig till socialtjänstens familjerätt för samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under sakkunnig ledning av två socialsekreterare.

Samarbetssamtal kan ske på initiativ av en förälder eller båda. Förutsättningen för samarbetssamtalen är att båda föräldrarna är villiga att gå med på dem.

Socialsekreterarna på familjerätten träffar föräldrarna gemensamt och planerar vad samtalen ska handla om. Därefter kan socialsekreterarna träffa föräldrarna enskilt och om det är lämpligt sker även samtal med barnen. Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerätten erbjuder även uppföljningar.

Samarbetssamtal efter beslut av tingsrätten
Tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om de anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten innan ett domstolsärende påbörjas. Utfallet av samarbetssamtalen ska socialsekreterare på familjerätten redovisa till tingsrätten.

Kan föräldrarna inte komma överens i samarbetssamtal kan det bli nödvändigt att begära beslut från domstol i juridiska frågor. Föräldrarna kan vända sig till advokat/tingsrätt och begära att få vårdnad, boende och/eller umgänge fastställt i ett domstolsbeslut. Tingsrätten kan då begära att familjerätten ska genomföra en utredning för att bedöma barnets bästa.

Skilsmässa

Ansökan om skilsmässa lämnas till tingsrätten i den kommun där du/ni är folkbokförd. Ni kan ansöka om skilsmässa antingen enskilt eller gemensamt. Tingsrätten använder ordet äktenskapsskillnad för skilsmässa.

Om ni som föräldrarna inte är överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation, eller om ni vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrasamarbetet i frågor kring barnen, kan ni vända er till socialsekreterarna på familjerätten.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som inte bor tillsammans men är överens kan bestämma frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal som godkänts av socialnämnden. För att ett avtal ska godkännas av socialnämnden krävs att avtalet är för barnets bästa.

För att bedöma om avtalet är för barnets bästa måste socialsekreterarna som arbetar på familjerätten träffa och samtala med båda föräldrarna samt även med barnet utifrån dennes ålder och mognad.

Väljer föräldrarna att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge med hjälp av en advokat måste avtalet ändå godkännas av socialnämnden utifrån principen om barnets bästa för att avtalet ska bli juridiskt bindande.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

I de fall föräldrarna inte är överens om vårdnaden, boendet eller umgänget kan de vända sig till domstol. Domstolen beslutar då om vad som är bäst för barnet. Inför att domstolen ska fatta beslut begär domstolen en utredning från socialnämnden. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokuseras på barnet och dess behov.

Utredningen genomförs av socialsekreterare på familjerätten. Utredningen inleds ofta med ett gemensamt samtal med föräldrarna där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal.

Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om faderskap och föräldraskap kan du kontakta:

Faderskapshandläggare
Telefon:
0611-34 83 16

Har du frågor om övrig familjerätt kan du kontakta:

Socialsekreterare
Telefon:
0611-34 86 44

Socialsekreterare
Telefon:
0611-34 87 90

Besöksadress
Individ-och familjeomsorgen, Barn- och familjeenheten
Trädgårdsgatan 7
871 80 Härnösand

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611-34 80 00.