Intresseanmälan för uppdrag

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson för barn och unga som behöver stöd. Här kan du även läsa om att vara särskild förordnad vårdnadshavare.

Familjehem

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma. Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver.

Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.

Vem kan bli familjehem?

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Tiden som familjehem kan variera från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Vad förväntas av familjehem

Som familjehem är du en del i det tredelade föräldraskapet där de biologiska föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har du tät kontakt med din familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare. Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste du vara beredd på att delta i dessa kontakter.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension, semesterlön-/ersättning eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Så anmäler du intresse

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben, se länken till e-tjänsten nedan. Efter att ni skickat in er intresseanmälan kommer en kartläggning att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam.

I kartläggningen ingår ett initialt samtal, hembesök bokas in, referenstagning görs och ni begär ut registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen. Processen fortsätter med intervjuer av de vuxna gemensamt, enskilt och med biologiska barn.

Alla familjehem genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen.

Gemensam familjehemsorganisation

Gemensam familjehemsorganisation (GFO) är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommuns gemensamma satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården.
GFO ansvarar för rekrytering och kartläggning av nya familjehem, samt erbjuder utbildningar/fortbildningar, kompetensutvecklande nätverk och mentorsprogram. På uppdrag av placerande kommun kan GFO ge individuellt stöd.

Till GFO vänder du dig om du har frågor om uppdraget som familjehem.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

Tillsammans för barnens bästa - Här får du veta mer

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj

På Socialstyrelsens sida ”Min Insats” kan du läsa mer om vad uppdraget innebär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Där kan du också ta del av berättelser och erfarenheter från personer som har denna typ av uppdrag.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att dessa registerslagningar görs.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktfamilj. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter

E-post: socialforvaltningen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson

På Socialstyrelsens sida ”Min Insats” kan du läsa mer om vad uppdraget innebär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Där kan du också ta del av berättelser och erfarenheter från personer som har denna typ av uppdrag.

Hur går det till att bli kontaktperson?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli kontaktperson. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att dessa registerslagningar görs.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktperson. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter

E-post: socialforvaltningen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn tar du över föräldrarnas ansvar men barnet bor inte alltid hos dig.

En vårdnadshavare ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och är juridiskt ansvarig för barnet. Vanligtvis är det barnets föräldrar som är vårdnadshavare, men det kan uppstå situationer då någon annan behöver ta över vårdnadsansvaret. Exempel på när detta behövs är när

 • ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd i Sverige
 • föräldrarna brister i omsorgen så att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling
 • föräldrarna har avlidit
 • föräldrarna under en längre tid är förhindrade att utöva vårdnaden, till exempel vid allvarlig sjukdom
 • ett barn har rotat sig i ett familjehem och det bedöms att vårdnaden ska gå över till familjehemsföräldrarna.

Kontakta Överförmyndarenheten för mer information