LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

I första hand ska socialtjänstens insatser för barn och ungdomar ske i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare.

Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan den unge tas om hand enligt lagen om vård av unga, LVU.

Vård enligt LVU

Vård enligt LVU kan komma i fråga när frivilliga lösningar inte är tillräckliga och det innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över barnet begränsas.

Det finns två huvudfall när vård enligt LVU kan bli aktuell:

  • när fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet innebär en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (detta är de så kallade miljöfallen)
  • när den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (detta är de så kallade beteendefallen)

Personer som är under 18 år kan få vård enligt LVU. Den som har fyllt 18 men inte 20 år kan få vård enligt LVU i de så kallade beteendefallen om det är lämpligare än annan vård.

Förvaltningsrätten prövar ansökan om LVU

Socialnämnden i Härnösand lämnar en ansökan till förvaltningsrätten om att en ung person ska tas om hand enligt LVU. Förvaltningsrätten prövar sedan målet och beslutar om den unge ska tas om hand eller inte.

I akuta lägen kan Socialnämnden, Socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett omedelbart omhändertagande. Beslutet måste skickas till förvaltningsrätten för prövning inom en vecka från dag då beslutet fattades.