Mottagande av ensamkommande barn

Barn och unga under 18 år som kommer till Sverige som asylsökande utan medföljande vårdnadshavare räknas som ensamkommande. När barnet kommer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Migrationsverket anvisar sedan barnet till den kommun som ska ta över ansvaret.

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ta emot ensamkommande barn efter anvisning från Migrationsverket och kommunens ansvarar särskilt för barnets hälsa, boende, utbildning och fritid.

Kommunens ansvar gäller för ensamkommande asylsökande barn tills de fyller 18 år. Det gäller också för ensamkommande barn och ungdomar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd tills de fyller 21 år om de går i skolan.

Boende för ensamkommande barn

Efter att barnet anvisats till Härnösands kommun placeras barnet i ett lämpligt boende utifrån vad socialsekreterarens utredning av barnets behov kommit fram till.

Yngre barn placeras vanligtvis i jour-eller familjehem medan äldre barn placeras i stödboende.

Härnösands kommun driver idag en stödboendeverksamhet för ensamkommande barn och unga.

God man till ensamkommande barn

De ensamkommande barn som kommer till Härnösands kommun tilldelas en god man. Den gode mannen ska företräda barnet i dess ekonomiska och personliga angelägenheter.

Överförmyndarenheten ansvarar för att utse god man till ensamkommande barn.

Här kan du läsa mer om att bli god man.

Kontaktuppgifter

Kommunens växel
Telefon: 0611-34 80 00