Kollektiv olycksfallsförsäkring för brukare

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för personer inom Omsorg om funktionshindrade som har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

När skada inträffar ska den enskilde eller företrädare själva ta kontakt med försäkringsbolaget.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).