Anmälan för behov av särskild kost i skolan

Är barnet/eleven allergiskt, överkänsligt eller av annan anledning behöver särskild kost måste förskolan/skolan veta det för att kunna anpassa maten.

Om kostbehoven ändras under skoltiden måste e-tjänsten snarast fyllas i på nytt och skickas in.

Observera: Ny anmälan lämnas för varje läsår. Var uppmärksam på att den nya klassbeteckningen ska anges för anmälan på läsår 23/24.

Behöver du som personal specialkost till dig själv ska du också göra en anmälan för att få din specialkost.

Om du behöver specialkost av medicinska skäl ska du bifoga ett läkarintyg med din ansökan. Fläskfri kost, vegansk kost och vegetarisk kost kan du anmäla utan läkarintyg via e-tjänsten. Behöver ditt barn anpassad kost ansöker ni detta via er rektor.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Mottagare av personuppgifter
Kostenheten
Skolsköterska / Skolläkare

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
E-post: kommun@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40