Anmälan för behov av särskild kost i skolan

Är barnet/eleven allergiskt, överkänsligt eller av annan anledning behöver särskild kost måste förskolan/skolan veta det för att kunna anpassa maten.

Om kostbehoven ändras under skoltiden måste e-tjänsten snarast fyllas i på nytt och skickas in.

Observera: Ny anmälan lämnas för varje läsår. Var uppmärksam på att den nya klassbeteckningen ska anges för anmälan på läsår 22/23

Behöver du som personal specialkost till dig själv ska du också göra en anmälan för att få din specialkost.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Mottagare av personuppgifter
Kostenheten
Skolsköterska / Skolläkare

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
E-post: kommun@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40