Ansökan om uppskjuten skolplikt

Barns skolplikt börjar höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Vid särskilda skäl kan skolstarten skjutas upp ett år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.