Mottagande av elev från annan kommun

En elev har rätt att gå i en annan kommuns grundskola om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Innan den andra kommunen fattar beslut om detta ska den hämta in yttrande från elevens hemkommun.

En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun efter önskemål från elevens vårdnadshavare. I detta fall finns det inte någon rättighet att gå i den andra kommunens grundskola, utan det är frivilligt för den andra kommunen att ta emot eleven.