Ansökan om bidrag för fiskevårdsområdesföreningar

Fiskevårdsföreningar inom Härnösands kommun som uppfyller de krav som ställs utifrån de allmänna bestämmelserna gällande bidrag kan söka detta stöd. Det kan vara allt ifrån biotopförbättringar, inplanteringar eller bryggor och båtar.

Ansök senast den 25 februari.

Samhällsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till fiskevårdsområden verksamma inom kommunen och har till syfte att stimulera och underlätta för sportfiske och friluftsliv.

Ansökan ska vara samhällsförvaltningen tillhanda senast den 25 februari.

Innan beslutade bidrag utbetalas ska verksamhetsberättelse, balans och resultatrapport samt revisionsberättelse avseende föregående verksamhetsår inlämnas till samhällsförvaltningen.

Kontaktperson för inloggning och lösenord till webbidrag

Susanne Boström
0611-34 81 06
susanne.bostrom@harnosand.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06