Ansökan om bidrag till studieförbund

Syftet med bidraget är att eftersträva en grundtrygghet för studieorganisationens verksamhet i Härnösands kommun. Stödet ger möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalité.

Ansök senast den 25 juni

Målsättning
Kommunens övergripande målsättning med bidrag till ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete är att ge frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet. Studiecirkeln är en pedagogisk form som förenar såväl möjligheten till sociala kontakter som till ett livslångt lärande. Folkbildning i ordets egentliga mening innebär att skapa förutsättningar för en demokratisk skolning och ett ökat samhällsengagemang, att utveckla individens möjligheter till självinsikt, kreativitet och medkänsla. Utifrån de statliga direktiven om studieförbundens uppdrag i fyra syften och sju särskilt viktiga verksamhetsområden fördelar kommunen sitt stöd.

Anslag
Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Härnösands kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år kring studieförbundens verksamhet och samverkan med kommunen. Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigade enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt anslag. Härnösands kommun fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget. Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. Anslaget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsens kulturutskott
E-post: kommun@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare för bidrag till studieförbund

Milly Lundstedt, Kulturenheten


E-post: milly.lundstedt@harnosand.se
Telefon växel: 0611-34 80 00