Ansökan om bidrag till kulturföreningar

Kulturbidraget sätter kulturen i centrum och är avsett att gynna det lokala kulturlivet. Sök bidrag till din förenings kostnader för administration och/eller verksamhet.

Administrationsbidrag
För administration, lokaler och utbildning utgår motsvarande högst de verkliga kostnaderna. Bidraget fastställs av nämnden efter granskning och bedömning av inlämnat budgetförslag. Vid fastställande av bidragets storlek bör kostnaderna för administrationen vägas mot antalet medlemmar och verksamhetens omfattning och inriktning. Administrationsbidraget får utgöra högst hälften av det totala bidraget till föreningen.

Ansök senast 25 februari.

Verksamhetsbidrag
För årsvis planerad programverksamhet (offentlig och intern), för repetitioner och material utgår verksamhetsbidrag motsvarande högst de verkliga kostnaderna. Bidragets storlek fastställes av nämnden utifrån föregående års redovisade verksamhet.

Ansök senast 25 februari.

Kontaktperson:

Milly Lundstedt; 0611-34 86 16