Mottagande av barn från annan kommun

Vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun har rätt att ansöka om barnomsorgsplats i Härnösands kommun. Innan beslut om mottagande av barn från annan kommun kan fattas ska ett yttrande från barnets hemkommun inhämtas.