6500 före Kristus - 1500-talet

6 500 före Kristus

Landisen har smält bort och nuvarande Härnösand täcks av vatten. Jordskorpan har varit nedtryckt av isen men börjar nu återta sitt nuvarande läge och ”land stiger ur havet”.

1 500-4 000 före Kristus

Enstaka fynd visar att människor fanns vid Härnöns stränder redan under Stenåldern.

800-1050 efter Kristus

Redan på vikingatiden var Härnön befolkad. En handelsplats uppstod där som långt senare skulle komma att bli grunden till staden Härnösand. På Hovsjorden låg förmodligen en hednisk kultplats.

1300-1400-talen

Hamnen i Hernösundh befolkas av småjordbrukare och fiskare.

Under medeltiden (ca 1060-1520) blev Härnöns strand en väl besökt marknadsplats av "birkarlarna" - medeltidens norrlandshandlande. Ett magistratprotokoll från 1690 berättar att det bedrevs byteshandeln på "Korsmässoudden".

1461

Första gången handelsplatsen Härnösand med säkerhet omnämns är i ett brev från Kristian I, där han förbjuder marknaden på Hernö sand eftersom den anses vara till men för Stockholms stad.