Kommunala råd

Grupp människor som arbetar, kvinna som tittar in i kameran

De kommunala råden är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder. Det finns också kommunala råd som enbart består av politiker.

De personer som ingår i de kommunala råden är valda representanter från olika intressegrupper och föreningslivet i Härnösand. Råden kan framföra frågor man vill ska tas upp i de olika nämnderna. De kan även fungera som remissorgan och ingå i olika referensgrupper.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är för närvarande vilande.

Ungdomsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för ungdomar och kommunens företrädare.

Här finns de skolor i kommunen som har år 7-9 och gymnasiet representerade. Varje skola får ha max fyra elever i rådet.

Rådets syfte:

 • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör ungdomar.
 • att rådet ska verka för att ungdomens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
 • att rådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar. Dessa förslag sammanställs av ungdomssamordnaren och vidarebefordras till berörd instans.
 • att rådet kan ges möjligheter att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.

Här kan du läsa reglementet i sin helhet
Reglementet för Ungdomsrådet Pdf, 42.9 kB.

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

Protokoll från Ungdomsrådet

Kontakt

Ordförande
Vakant

Sekreterare
Vakant

Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande, icke-beslutande organ och forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens företrädare.

Ledamöter i pensionärsrådet Länk till annan webbplats.

Brunnegården

Rådets syfte:

 • Att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
 • Att få insyn i arbetet och framföra eventuella synpunkter när kommunen förbereder konkurrensutsättning av vård och omsorg
 • Att verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
 • Att initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
 • Vara remissorgan i frågor som rör pensionärerna
 • Ingå i referensgrupper i frågor som rör rådets verksamhetsområde.

Organisation:
Pensionärsrådet är knutet till kommunstyrelsen som utser ordförande och en representant från oppositionen till ledamot i rådet. Vice ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av organisationerna. Vice ordförande utses för två år i taget.

Rådet sammanträder 4- 6 gånger om året.

Tillgänglighetsrådet

Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ som ligger under kommunstyrelsen. Rådet behandlar frågor om tillgänglighet. Med tillgänglighet menas hur vår omgivning och vår miljö är utformad. Ett tillgängligt samhälle ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga.

Brunnegården

Rådet består av ledamöter med ersättare från organisationer som företräder personer med olika slags funktionsnedsättning.

Rådets syfte och mål:

Det kommunala tillgänglighetsrådet syftar till att:

 • stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning och
 • att lyfta in ett funktionshinder- och tillgänglighetsperspektiv i samhällsplaneringen.

Målet är att bidra till förbättrad tillgänglighet i samhället och att Härnösand ska vara en kommun för alla.

Rådet ska verka för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning respekteras och beaktas i den kommunala verksamheten. I rådets arbete ska barnperspektivet särskilt uppmärksammas.

Organisation:
Det kommunala tillgänglighetsrådet är knutet till kommunstyrelsen som utser ordförande och vice ordförande i rådet. De ska vara en representant från majoriteten och en från oppositionen. Rådets beredningsgrupp består av ordförande, vice ordförande, en tjänsteperson och en representant från medlemsorganisationerna.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Reglemente för tillgänglighetsrådet Pdf, 59.9 kB.

Händelser under året

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt om du har frågor om rådet och dess arbete.

Rådets ordförande
Knapp Britta Thyr (MP)

Ledamöter i tillgänglighetsrådet Länk till annan webbplats.

Jennifer Ålund
E-post: jennifer.alund@harnosand.se

Landsbygdsrådet

Kommunala landsbygdsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens intresse- och företagarföreningar samt kommunens företrädare.

Brunnegården

Rådets syfte:

 • Att främja kommuninvånare och företagare på landsbygden och tillvarata deras intressen, bland annat genom att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • Att verka för att landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
 • Att initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar.
 • Att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.
 • Att fungera som kommunbygderåd för Härnösands kommuns geografiska område inom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Organisation:
Landsbygdsrådet är knutet till kommunstyrelsen som utser ordförande och en representant från oppositionen till ledamot i rådet. Dessa utses per mandatperiod. Vice ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av organisationerna. Vice ordförande utses för två år i taget.

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

De ingår i Landsbygdsrådet Länk till annan webbplats.

Protokoll från Landsbygdsrådet

Rådet för trygghet och hälsa

Kommunerna har lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Lagen innebär sammanfattningsvis att kommunen ska

 • kartlägga brottslighet inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild
 • besluta om åtgärdsplan
 • inrätta eller inneha samordningsfunktion
 • ha ett sammansatt råd med koppling till kommunstyrelsen.

Rådet för trygghet och hälsa ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Rådet består av en styrgrupp och en operativ grupp. Styrgruppen arbetar på en strategisk nivå och beslutar om prioriteringar och ger den operativa gruppen uppdrag.

I styrgruppen ingår:

 • Kommundirektör
 • Förvaltningschefer
 • VD för kommunala bolag
 • Polisen

Den operativa gruppen arbetar utifrån prioriteringar och uppdrag från styrgruppen. De ansvara också för att arbetet implementeras och för att nödvändiga beslut fattas inom sina respektive förvaltningar.

I den operativa styrgruppen ingår:

 • Chef för kanslienheten
 • Verksamhetschefer eller motsvarande inom kommunens förvaltningar
 • Polisen
 • Räddningstjänsten
 • HÄR, Handel och Möten
 • Våldsförebyggande samordnare
 • Folkhälsosamordnare

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ansvarsområden och uppgifter:

 • Förebyggande och främjande
 • Medborgarlöften
 • Kartläggning och lägesbild
 • Åtgärdsplan
 • ANDTS - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
 • Hälsa på övergripande nivå
 • Trygghet
 • Brottslighet

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om rådet och dess arbete.

Petra Werner
Kanslichef
E-post: petra.werner@harnosand.se

Protokoll från Rådet för trygghet och hälsa

Rådet för planering och exploatering

Rådet för planering och exploatering (PEX-rådet) är ett rådgivande organ som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. I rådet ska frågor av värde för samhällsplaneringen hanteras med målet att få en samsyn och röd tråd från övergripande planering till detaljplanering, bygglov och exploatering. 

Rådets uppgifter är att: 

 • Vara samordnande part när det gäller samhällsplaneringsfrågor som berör kommunen. 
 • Fatta enklare inriktningsbeslut för fortsatt arbete som rör planering eller exploateringsfrågor. 
 • Vara referensgrupp när planer och program som rör samhällsplanering tas fram.

PEX-rådets reglemente Pdf, 76.2 kB.

Rådet för planering och exploatering är knutet till kommunstyrelsen men ska ha representanter från alla nämnder som har verksamheter som arbetar med samhällsplaneringsfrågor i kommunen. I dagsläget är det kommunstyrelsen och samhällsnämnden.

Protokoll från Rådet för planering och exploatering

Rådets ordförande 
Johan Sundqvist (MP)
johan.sundqvist@harnosand.se 

Rådets kontaktperson
Uno Jonsson 
Tillväxtchef 
uno.jonsson@harnosand.se