Boende för barn och unga, LSS

Barn och ungdomar som på grund av funktionshinder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt till korttidsvistelse, bostad med särskild service enligt LSS eller att bo i en annan familj.

Här kan du läsa om de olika boendeformer som finns för barn och unga.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att en korttidsfamilj eller ett korttidshem tar emot en person med funktionshinder under en helg eller annan kortare period.

Målet med korttidsvistelse är att ge möjlighet till anhöriga och föräldrar att få avlösning i sitt omvårdnadsarbete, samt att personen med funktionshinder ska få rekreation och miljöombyte.

Korttidsfamiljen får ersättning för sitt uppdrag. De får också ersättning för sina omkostnader.

I Härnösand finns förutom ett antal familjer ett korttidshem i kommunens regi.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Gullvivan
Telefon: 0611- 34 83 68

Gullvivan korttidshem
Telefon: 0611-34 89 71

Verkställare individuella insatser, Korttidsfamilj
Telefon: 0611- 34 83 71

Familjehem

Familjehem är en insats för barn och unga som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar. Det innebär att personen bor hos en annan familj än den egna.

Ett familjehem som tar emot en funktionsnedsatt person måste uppfylla minst lika stora krav som de familjehem som tar emot barn med stöd av socialtjänstlagen. Det krävs en noggrann utredning innan familjehemmet kan godkännas för den särskilda personen.

Kontaktuppgifter

Biståndsenheten
Telefon: 0611-34 82 01

Avgifter och kostnader

Information om avgifter och kostnader.

Korttidsvistelse, LSS

Allmänt
Det stöd och den service du får från personalen kostar ingenting.
Men du betalar för det du äter, dina hygienartiklar och dina fritidsaktiviteter.

Ungdomsboende, LSS

Allmänt
Den kommun som köper plats på ungdomsboende fastställer och debiterar själv alla avgifter kopplat till boendet.

Vill du få mer information om insatserna vänd dig till Biståndsenheten.
Telefon: 0611-34 80 00