Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25

Här kan du se sammanträdet i eftersändning.

Dagens ärenden

1. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021
2. Information från revisionen 2021
3. Motion - Försvaret och fritiden
4. Motion - Skydda Gäddfabriken
5. Delårsrapport 2021, Härnösands kommun
6. Förändrat finansiellt mål 2021
7. Revidering av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i
Härnösands kommun
8. Redovisning av obesvarade motioner
9. Klimatanpassningsplan Härnösands kommun
10. Interpellation - Vem har helhetsansvaret?
11. Avsägelser 2021
12. Valärenden 2021
13. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021
14. Tillkommande motioner, interpellationer och frågor
15. Korta frågor - korta svar 2021