Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-28

Här kan du se sammanträdet i eftersändning.

Dagens ärenden

1. Informationsärenden
2. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020
3. Information från revisionen 2020
4. Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av
majoritets och oppositionsföreträdare
5. Motion om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets och
oppositionsföreträdare
6. Motion - Tillgänglighet
7. Motion - Härnösands datumparkeringsregler
8. Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt på skolor och boenden
9. Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte kan vänta
10. Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i
Härnösand med omnejd
11. Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
12. Revidering av samhällsnämndens uppdrag i Gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun
13. Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - revidering
14. Tillgänglighetspolicy
15. Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning
16. Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för år 2019
17. Sammanträdestider 2021
18. Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4
19. Avsägelser 2020
20. Valärenden 2020
21. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020
22. Tillkommande motioner, interpellationer och frågor
23. Korta frågor - korta svar 2020