Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15

Här kan du se sammanträdet i eftersändning.

Dagens ärenden

 1. Informationsärenden
 2. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020
 3. Motion om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets och oppositionsföreträdare
 4. Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av majoritets och oppositionsföreträdare
 5. Årsredovisning 2019 Härnösands kommun
 6. Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i Härnösands kommun verksamhetsåret 2019
 7. Årsredovisning för år 2019 Samordningsförbundet Härnösand Timrå
 8. Årsredovisning 2019 - Räddningstjänst Höga Kusten Ådalen
 9. Fyramånadersbokslut Härnösands kommun 2020
 10. Kommunfullmäktiges arbetsordning Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023
 11. Tillägg i reglementet för tillgänglighetsrådet
 12. Taxor 2020-2023 - Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen
 13. Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB
 14. Samordning av tillsyn och tillståndsgivning av alkoholservering och livsmedelskontroll
 15. Interpellation - Komvux ändrad kursutbud
 16. Interpellation - Vad gör Härnösands kommun i frågan om Närvård Härnösand
 17. Interpellation - Besparingar inom Arbetslivsförvaltningen
 18. Interpellation - Intern debitering av badhuset
 19. Avsägelser 2020
 20. Valärenden 2020
 21. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020
 22. Tillkommande motioner, interpellationer och frågor
 23. Korta frågor - korta svar 2020

Text