Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23

Här kan du se sammanträdet i eftersändning.

Dagens ärenden

  • Tillfällig delegation
  • Tillfälligt avsteg från reglemente om ekonomistyrning
  • Fastställande av skattesats 2021
  • Mål, budget och skattesats 2021
  • Valärenden 2020
  • Ärenden för kännedom kommunfullmäktige 2020
  • Tillkommande motioner, interpellationer och frågor