Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26

Här kan du se sammanträdet i eftersändning.

Dagens ärenden

1. Informationsärenden
2. Information från revisionen 2020
3. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020
4. Motion - Våldsförebyggande program i Härnösands kommun
5. Delårsrapport Härnösands kommun 2020
6. Reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2021 och framåt
7. Kapitaliseringen av Kommuninvest
8. Redovisning av obesvarade motioner
9. Fördelning av medel under innevarande budgetår 2020
10. Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun
11. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Vägar avstängda för vindkraftstransporter? - Svar
12. Avsägelser 2020
13. Valärenden 2020
14. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020
15. Tillkommande motioner, interpellationer och frågor
16. Korta frågor - korta svar 2020