Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28

Här kan du se sammanträdet i efterhand.

Dagens ärenden

 1. Informationsärenden
 2. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2022
 3. Information från revisionen 2022
 4. Partistöd 2022
 5. Uppföljning av E-förslag
 6. Avsägelser 2022
 7. Valärenden 2022
 8. Interpellation - Ekonomi i balans - Svar
 9. Interpellation - I vilken omfattning finns tryckta läromedel, läroböcker i
  skolorna? - Svar
 10. Interpellation Arbetstillfällen Vindkraft - Svar
 11. Interpellation Ungdomsråd - Svar
 12. Tillkommande motioner, interpellationer och frågor
 13. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022
 14. Korta frågor - korta svar 2022