Kommunala förskolor

En liten flicka håller sin mamma i handen.

I Härnösands kommun finns förskolor i en lugn och trivsam småstadsmiljö med närhet till hav och Höga Kusten området.

Härnösand har 19 stycken kommunala förskolor. Vi har även öppen förskola och pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare.

I Härnösands kommun har vi tagit ett steg framåt i arbetet mot trakasserier och kränkande behandling genom # We do. Från 1 januari 2020 är FNs barnkonvention en lag i Sverige. Den utrycker barnens rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Vi arbetar för att förskolorna ska bli en giftfrimiljö och att våra förskolor är miljöcertifierade. Härnösands kommun tillhandahåller blöjor.

Kontaktuppgifter verksamhetschef

Verksamhetschef för förskolan
Eva Claesson
Telefon: 070-346 61 43
E-post: eva.claesson@harnosand.se

Våra förskolor jobbar enligt Reggio Emilias filosofi

Förskolorna i Härnösand arbetar utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia handlar om vilken barnsyn vi har, att alla barn föds rika och intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen.

Barnen ses som kompetenta och viktiga medborgare i samhället som är värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, även olikhet är ett viktigt värde.

Förskolans arbetssätt kännetecknas av att:

  • Barn är delaktiga i sitt lärande
  • Barn lär sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt. Barnen ställer frågor och konstruerar de problem som de vill undersöka.
  • Barn lär tillsammans med andra barn och hela sin omgivning.
  • Barn får tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

Frågor och svar om förskola

Här kan ni se de vanligaste frågorna om förskolan. Har man andra frågor kan man ställa dessa i Kundforum Länk till annan webbplats..  

Får förskolan göra avsteg i kön?
De avsteg som får göras är:

  • Barn som av resurssamordnare bedömts vara i behov av särskilt stöd.
  • Återgång efter föräldraledighet (”syskonförtur”). Gäller även för barn som varit hemma under föräldraledigheten Vad betyder begreppet syskonförtur? För att underlätta för familjer att slippa få syskon placerade på olika ställen tillämpar Härnösands kommun syskonförtur. Det innebär att om det finns kö till viss förskola/pedagogisk omsorg så har barn med syskon i den berörda förskolan/pedagogiska omsorgen förtur till plats.

Hur ansöker jag om plats på förskolan?
Ansökan om plats i förskola, familjedaghem, fritidshem eller förskoleklass görs via IST förskola och fritidshem.

Ansökan lämnas fyra månader före önskad placeringsdag. Det är i första hand ansökningsdatum som avgör platsen i kön (ködatum).

Här kan du läsa mer om IST förskola.

Hur länge kan man vara borta innan man blir av med sin plats?
Du kan vara borta som längst 3 månader

Hur säger jag upp vår plats på förskolan?
Anmälan om uppsägning ska göras senast två månader innan barnet ska sluta. Avgift tas ut under uppsägningstiden, detta gäller även om platsen ej tas i anspråk. Vid flyttning från kommunen får plats utnyttjas 2 månader från utflyttningsdagen (uppsägningstiden).

När är förskolan öppen?
Normala öppettider för verksamheten är 06.30-17.30. Om barnets vistelsetid omfattar tid utöver den normala öppettiden, gör rektor en individuell bedömning av hur förskoleverksamheten ska anordnas.

Vem har rätt till förskola?
Rätt till förskola har barn till vårdnadshavare folkbokförda i Härnösand som arbetar, studerar, är föräldraledig, är aktivt arbetssökande eller fått dispens.

Alla barn, oavsett förälders sysselsättning, har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.