Älandsbro förskola

Vårt mål är att skapa en positiv och trivsam miljö där alla ska känna glädje, trygghet, delaktighet, lust och nyfikenhet att utforska och lära.

Älandsbro förskola ligger cirka en mil norr om Härnösand.
Förskolan ligger i nära anslutning till skolan och har nära till natur med äng, skog och vatten.

I verksamheten ger vi plats för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande. I utomhusvistelsen ges möjlighet till lek och aktiviteter i planerad miljö och natur. Dagsrytmen och miljöerna är anpassad efter barnens ålder, utveckling och intressen.

Förskolan har ett konto på instagram där man kan se delar av verksamheten vårt användarnamn är alandsbroforskola.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdagar:
5 september och 31 oktober 2022.
9 januari och 12 juni 2023.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast två veckor före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Axet, Vetet och Grynet
Telefon: 0611-34 89 15

Havret och Strået
Telefon: 0611-34 89 45

Rektor
Jessica Hällberg
Telefon: 070-210 13 15
E-post: jessica.hallberg@harnosand.se

Besöksadress
Äland 109
870 10 Älandsbro

Avdelningar

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Axet/Kornet

1-3 år

Vetet

1-3 år

Grynet

1-3 år

Havret

3-5 år

Strået

3-5 år

 

Våra lärmiljöer

På förskolan finns en grupp som ansvarar för inne-/utemiljön. Gruppen har pedagoger från olika avdelningar som arbetar för att de olika miljöerna ska vara stimulerande, utmanande och meningsfulla för alla barn på förskolan.

Våra olika miljöer förändras efter barnens behov och intressen.

Förskolan fick 2016/2017 ett miljöstipendium från Härnösands kommun som gjorde det möjligt att utveckla vår odlings plats med fler odlingslådor. Barnen är delaktiga vid odling och skörd.

Vår närmiljö nyttjas flitigt i undervisningen. Besök sker ofta i skogen och vid havet där olika former av undervisning äger rum, både planerad och spontan.

Förskolan har närhet till både skola, skridskobana och gymnastiksal. Det gör det möjligt att erbjuda barn att åka skridskor samt att ha gymnastik/rörelse i gympasalen.

Föräldrainflytande

Föräldrar/vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka verksamheten under dagen.

Förskolan erbjuder utvecklingsberättelser, föräldramöten, vårfest med grillning samt brev med information. 
 
Föräldraråd Älandsbro förskola
Förskolan har ett föräldraråd med syfte att fungera som ett forum för samverkan mellan personal och vårdnadshavare. Föräldrarådet kan bidra till att skapa en förskola där barnen får en utvecklande, trygg och rolig plats att vara på. 

Föräldrarådet kan framföra föräldrarnas frågor till ledning och anställda.
Minst en gång per termin träffas föräldrarådet och pedagoger från förskolan. Alla föräldrar och all personal är välkomna att komma med idéer och synpunkter om vad som bör tas upp på dessa möten. Frågor som berör hela förskolan eller hela avdelningar kan behandlas. På dessa möten tar vi inte upp frågor om enskilda individer.
Föräldrarådets möten med pedagoger från förskolan leds av föräldrarna, som ska vara i majoritet. Rådet har en ordförande och en sekreterare. Minnesanteckningar från mötena finns på hemsidan.

Föräldrarådet representeras av föräldrar från varje avdelning.
Ett föräldraråd är rådgivande och inte beslutande. Kontaktuppgifter till representanterna finns på varje avdelning.

Inskolning

Barnet ska i lugn och ro tillsammans med vårdnadshavare lära känna förskolans miljö ute och inne, pedagoger och de andra barnen i gruppen. Inskolningen anpassas efter ert barn men vanligtvis varar den under tre dagar.

Vi använder oss av en föräldraaktiv inskolning. Metoden innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn under inskolningen. Barnet kan då i sin takt vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Detta ger även dig som vuxen god inblick i utbildningen och du får tid att lära känna pedagogerna.

Hållbar utveckling

Förskolan strävar efter att ge barnen undervisning som är hållbar över tid. Att skapa en positiv framtidstro med undervisning där hälsa och välbefinnande är grunden det är något som förskolan arbetar för.

På avdelningarna källsorterar barnen tillsammans med pedagogerna. Förskolan ger barnen möjlighet att besöka miljöåtervinningen. På det sättet får barnen en ökad förståelse över hur man sorterar och vad som händer med skräpet. 

Mer om vår verksamhet

Förskolans målsättning är att ge barnen hållbar kunskap för livet. Vi vill skapa en positiv och trivsam miljö där alla ska känna glädje, trygghet, delaktighet, lust och nyfikenhet att utforska och lära.
Förskolan arbetar tematiskt så att lärandet blir sammanhängande och mångsidigt.

Läsåret 2020-2021
Nationellt: Barnkonventionen, Skollagen, Läroplan för förskolan Lpfö18
Härnösands kommun:  Kund, Ansvar, Glädje
Skolnämndens mål: Språkutveckling, miljöcertifiering, barns lust att lära och inkludering präglar arbetet på förskolan.
Skolförvaltningen: En förskola i världsklass - Vision
Verksamhetsområde: Barnens hundra språklighet

Våra mål:
Vara
trygga, självständiga, accepterande och socialt kompetenta.

Klara
av att utveckla olika färdigheter.

Kunna.
tillgodogöra sig kunskaper för livet.

Motorisk rörelse

Förskolan har pedagoger som är utbildade inom motorisk rörelse och dess betydelse för inlärning och koncentrationen. Förskolan jobbar med pulshöjande pass samt olika former av motorisk träning både inne och ute för alla barnen.

Utomhusvistelse

På Älandsbro förskola värnar vi om utomhusvistelse varje dag. Barnen erbjuds både planerade aktiviteter och möjlighet till egen vald lek på vår gård. På gården kan barnen lägga grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi använder skogen samt havet som tillägg till vår utemiljö

Övriga roller

Ateljé/Ateljérista
På förskolan finns en ateljé som alla avdelningar kan använda sig av. Några veckor per termin arbetar en ateljérista med uppdrag att driva och utveckla den skapande verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Vi vill erbjuda alla barn möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta skapande aktiviteter på många olika sätt. 

Processledare
På förskolan finns en processledare som arbetar för att utveckla verksamheten och att skapa ett kollegialt lärande hos pedagogerna, så att förskolan utvecklas med stöd av forskning och beprövad erfarenhet.   

Sagopedagog
Förskolan har en utbildad sagopedagog som arbetar med barnen samt genom att ge personal inspiration och idéer.