Brännans förskola

Brännans förskola är en röd enplansvilla. Runt förskolan är det mycket gräs.

Brännans förskola ligger på Härnön i ett naturskönt villaområde med närhet till skog, strövområden och en lekplats med ett stort grönområde. I förskolans närhet ligger Högslätten Sportcentrum.

Förskolan har fyra avdelningar, två för de yngre och två för de äldre barnen. Gemensamma utrymmen som finns att tillgå är:

  • stort inomhustorg
  • sagorum
  • experimentrum
  • vattenleksrum.
  • Fotbollsplan

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor Ulrika Hägglund.
Vi finns på Instagram: brannans_forskola

Kontaktinformation till förskolan

Rektor
Ulrika Hägglund
Telefon: 070-401 38 68
E-post: ulrika.hagglund@harnosand.se

Besöksadress
Brännavägen 29
871 60 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Grön

1-3 år

Röd

1-3 år

Blå

3-6 år

Gul

3-6 år

Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi arbetar mycket med stödtecken, bildstöd och gruppindelningar i vårt vardagliga arbete.

Våra lärmiljöer

Brännans förskola har Kappelsbergsbacken i nära anslutning. Vi har nära till skogen, lekpark och grönområde. Förskolan har gångavstånd till biblioteket och högslätten.

Inomhus har vi ett stort torg med smartboard. Torget kan vi dela i två delar, det lilla och det stora torget.

Vi har även rum för sagor, experiment och vattenlek.

På vår förskola strävar vi efter att utveckla lärmiljöer som ska locka till nyfikenhet och viljan att utforska både inomhus som utomhus. Vi vistas ute på gården eller i skogen minst en gång per dag, i alla väder, åtminstone en liten stund.

Lärmiljöer ute och inne

På förskolan har vi både en fokusgrupp för den gemensamma inne- och utemiljön. I fokusgruppernas arbete deltar en pedagog från varje avdelning.

Miljön inne på avdelningarna anpassas efter barnens behov. Barnen är delaktiga i hur lärmiljön formas. Vi använder oss av stora och lilla torget. Det är två mötesplatser där vi ofta jobbar vid olika stationer som är skapade utifrån barnens egna intressen samt läroplanen. Sago- och experimentrummet samt skogen är också lärmiljöer som vi använder oss av.

Utemiljön har staket, cykelvägar, parkeringsrutor och rondeller, det är föräldrarna som har hjälpt oss att skapa det. På förskolan har vi en klätterställning och en stor rutschkana. Vi har skapat påsar för aktiviteter att ta med när vi går till skogen.

Brännans förskola tilldelades ”Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2017” vilket var ett belopp på 8400 kr. Det fick vi för att utveckla ”Det gröna rummet” med bland annat växtodling.

Föräldrainflytande

Här kan du läsa om hur vi för dialog med föräldrar gällande barnen samt förskolans verksamhet:

  • Daglig kontakt vid lämning och hämtning.
  • Avdelningarna skickar ut Veckobrev varje vecka.
  • Vi har Föräldramöte/arbetskväll 1-2 gånger per år.

Hållbar utveckling

Vi arbetar med att utveckla vår verksamhet och inspirera barnen till en hållbar utveckling. Vi arbetar utifrån Håll Sverige Rent programmet.

Vi har sopsortering på förskolan där barnen aktivt hjälper till och ser till att var sak hamnar i rätt kärl. Varje vår medverkar vi på skräpplockardagen som Håll Sverige Rent anordnar.

Mer om vår verksamhet

Vi har tillgång till en pedagogista på våra pedagogiska råd. På dessa diskuterar vi litteratur, förhållningssätt, kunskaps- och barnsyn.

Vi har ett demokratiskt arbetssätt där vi finns nära barnen och lyssnar in deras idéer, intressen och förmågor. På förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan där pedagogisk dokumentation är vårt verktyg. Med hjälp av det kan vi synliggöra samt utveckla verksamheten och vår undervisning.

Vi skapar goda miljöer för lärande som lockar till nyfikenhet och viljan att utforska inomhus såväl som utomhus. För att främja barnens utveckling inom språk använder vi oss bland annat av stödtecken och bildstöd.

Språk

Vi jobbar med Läslyftet som är en kommunal satsning på att ta tillvara på barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Genom läslyftets fokus på att läsa och berätta strävar vi mot bättre språkutveckling och språkförståelse bland barnen.

Vi pratar med barnen, inte till barnen. Vi uppmuntrar barnen till dialog och visar intresse för vad de har att säga. Vi berättar sagor på olika sätt (böcker, flanosaga, sagodockor). Vi sjunger, lyssnar på musik och leker med ord i ramsor. Varje samling börjar vi med en ramsa med tillhörande stödtecken.

I hallen har vi kort på alla barnen och en bild som visar om det är deras tur att leka inne eller att gå ut. Det gör det tydligt för barnen vad de ska göra. Vi har ett klädschema i hallen med bild, ordbild och tecken för att visa barnen vad de ska ha på sig när de går ut. Med hjälp av bilden lär sig barnet hur ordbilden ser ut.

Genom att tillsammans med barnen titta på dokumentationer samtalar vi om vad de har varit med om. Stödtecken används på alla avdelningar.

Upplevelser

Vi vill ge barnen upplevelser inom läroplanens olika områden. Med upplevelser tänker vi: utflykter, möta nytt material, skapande aktiviteter och den fria leken.

Vi går ofta till skogen och besöker förskolans närområden. Vi har en tradition kring jul i form av en sagostig. Där får barnen möta olika julkaraktärer.

I de olika lärmiljöerna byter vi material för att utmana och inspirera barnen. Vi startar varje morgon med gemensam gympa på lilla torget som är mycket uppskattat av barnen. Vi rör oss högintensivt för att öka koncentrationen under förmiddagen. Barnen får skapa fritt med återvunnet material. Ibland skapar vi utomhus. Vi berikar den fria leken med rekvisita och med att vi som pedagoger deltar.

Värdegrund

Vi arbetar dagligen med värdegrunden genom bland annat konflikthantering, hur vi behandlar varandra, hur är en bra kompis, man delar med sig av leksakerna och samsas. På vår förskola får alla vara med. Vi har plan mot diskriminering och kränkande behandling nära till hands i vår dagliga undervisning.