Fastlandet 2:90

Planområdet

Översiktsbild över planområdet, fastigheten Fastlandet 2:90 (Franzénhallen) samt Bågen 1, Pilen 1 och Fastlandet 2:64

Pågående detaljplan för att möjliggöra bostadsutveckling

Sammanfattning

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för att utveckla Fastlandet 2:90 till ett nytt bostadskvarter. På området ligger idag Franzénhallen och en grusplan. Även delar av fastigheterna Fastlandet 2:64, Pilen 1 och Bågen 1 finns med i förslaget för kunna planlägga bättre gång- och cykelbägar längs Murbergsvägen.

Detaljplanen föreslår fem flerfamiljshus i planområdets norra del (4 våningar plus vindsvåning) och nio radhus i planområdets södra del (2 våningar plus vindsvåning) som ska gestaltas för att visa hänsyn till det omgivande bostadsområdet. Om alla byggrätter i planförslaget skulle byggas på kan cirka 129 nya bostadsenheter uppföras på fastigheten. Planens antagande skulle innebära rivning av Franzénhallen.

Nedan kan du se förslaget i en 3D-modell.

Samråd

Samråd pågick mellan 2024-05-17 och 2024-06-14.

Undet samrådstiden fanns planförslagets handlingar här på hemsidan nedan samt på Sambiblioteket plan 1. Det genomfördes även ett digitalt informationsmöte den 29 maj för att informera om planförslaget.

Efter samrådet samlas synpunkter ihop och sammanställs i en samrådsredogörelse.

Inför granskning

Efter samrådet går kommunen igenom inkomna synpunkter och ser över om eventuella revideringar av detaljplaneförslaget är aktuellt. Efter samrådet sker en granskning av detaljplaneförslaget.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Yttranden

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar, därmed kan andra begära ut era yttranden. Alla yttranden som inkommer under planprocessen kommer även att sammanställas och kommer tidvis finnas publicerade på Härnösands hemsida och även tillgängliga på Sambiblioteket.

Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), läs mer på: https://www.harnosand.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Översiktsplanen

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 26 september 2022, redovisas området som mångfunktionell bebyggelse där det anses vara lämpligt med förtätningsåtgärder av tätortsmässig karaktär. Kommunen bedömer att detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljplanen planeras att handläggas med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Michael Mallinder-Macleod
Arkitekt
Telefon: 0611-34 84 37
E-post: planarenden@harnosand.se