Nordanö 5:1

Aktuellt planområde

Pågående detaljplan med syfte att möjliggöra utökning av befintligt fritidshusområde på Hemsön

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt fritidshusområde med 18 fastigheter för bostadsändamål med tillhörande gator och gemensam dricksvatten- och avloppslösning. Planförslaget har utformats med hänsyn till naturvärden, strandskydd, dagvatten och områdets befintliga bebyggelse- och landskapskaraktär. Planen syftar även till att rätta till tidigare gjorda avvikelser mot gällande detaljplan.

Sammanfattning

Detaljplanen föreslår 18 nya fastigheter för bostäder intill befintligt fritidshusområde. Föreslagna fastigheter varierar i storlek från 1200 – 2000 kvm med varierande byggrätter på antingen 80 eller 100 kvm för huvudbyggnad och 25 eller 40 kvm för komplementbyggnad (garage, uthus och dylikt).

Variationer av fastigheter och byggrätter beror på deras placering till befintlig bebyggelse, landskapets karaktär och känslighet. Byggnaderna ska placeras 4 meter från fastighetsgräns och följa befintlig markprofil. Sprängning, schaktning och/eller utfyllnad ska inte förekomma för att undvika höga schaktväggar och slänter. Mindre terrasseringar kan göras för att undvika höga slänter. Fasader ska utformas i trä i matt mörk färgsättning för att anpassa kringliggande bebyggelse.

Det är fastighetsägarna till marken som har ansökt och bekostar framtagandet av en ny detaljplan.

Samråd

Samråd pågick 9 november - 7 december 2023. Undet samrådstiden fanns planförslagets handlingar här på hemsidan nedan samt på Sambiblioteket plan 1.

Det genomfördes även ett digitalt informationsmöte den 24 november för att informera om planförslaget.

Samtliga inkomna yttranden har sammanställts och besvarats av kommunen i en samrådsredogörelse som du hittar bland planhandlingarna längst ner på sidan.

Inför antagande

Planförslaget var utsänt för granskning mellan 19 juni till 17 juli 2024. Efter granskningstidens utgång går kommunen igenom inkomna synpunkter som sedan sammanfattas och besvaras i ett granskningsutlåtande. Planföslaget bearbetas ytterligare och därefter går kommunen för beslut om antagande av detaljplanen. Efter att detaljplanen antagits kan detaljplanen överklagas.

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Alla yttranden som inkommer under planprocessen sammanställs och finns tidvis publicerade på Härnösands hemsida och på Sambiblioteket plan 1. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på: https://www.harnosand.se/gdpr Länk till annan webbplats.


Gällande detaljplan

Den detaljplan som idag gäller för området anger aktuellt område som allmän plats, park. I detaljplanen finns även mark för fritidsbebyggelse, hamnändamål samt bestämmelse om minsta tomtstorlek mellan 1400-1800 m2. Byggrätt för detaljplanen är 80 m2 för huvudbyggnad och 25 m2 för uthus eller andra gårdsbyggnader.

Detaljplanen har en utgången genomförandetid. Strandskyddet upphörde att gälla i området i och med byggnadsplanens fastställande.

Översiktsplanen

I kommunens översiktsplan redovisas området som Sammanhängande bostadsbebyggelse - Småskalig bostadsbebyggelse med ställningstagandet: Områden utanför kommundelscentrum, enstaka kompletteringar av bebyggelse kan uppmuntras. Kommunal service som skola, infrastruktur, VA kan inte utlovas. Vid ny exploatering inom ej detaljplanelagda områden bör upprättande av detaljplan övervägas.

Kommunen bedömer att detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljplanering_standardförfarande_granskning

Illustration över standardförfarandet vid granskning

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se