Nordanö 5:1

Aktuellt planområde

Samråd 29 juni till och med 20 juli gällande begäran om planeringsbesked för att upphäva strandskyddet för del av fastigheten Nordanö 5:1. Akuellt område markerad med röd cirkel.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utökning av ett befintligt fritidshusområde.

Planområdet ligger i Nordanö på norra delen av Hemsön, en 54 km2 stor ö nordöst om Härnösands centralort. Ön ligger mellan fastlandsorterna Älandsbro och Utansjö och nås med bilfärja.

Fastigheten Nordanö 5:1 omfattar ungefär 233 hektar och består till största delen av obebyggd skogsmark. Ansökan omfattar ungefär 10 hektar.

Kommunen och sökande har gemensamt kommit fram till att det första steget i planprocessen blir att be Länsstyrelsen och eventuella berörda myndigheter att bedöma strandskyddsfrågan för planområdet och klargöra denna fråga i ett planeringsbesked innan ett mer detaljerat planförslag tas fram.

Samråd kring begäran om planeringsbesked

Syftet med begäran om planeringsbesked till Länsstyrelsen är att få klartecken i frågan om strandskyddet kan upphävas inom delar av planområdet. En begäran har upprättats där huvuddragen för detaljplaneförslaget redogjorts för och det är denna som är utsänd på samråd.

Alla handlingar hittar du lite längre ner på sidan under rubriken planhandlingar.

Under samrådstiden 29 juni till 20 juli 2022 finns begäran om planeringsbesked på kommunens hemsida, www.harnosand.se/nordano5:1 samt på Servicecenter som har tillfälliga lokaler i Johannesbergshuset, våning 2, på andra sidan Stadsparken på grund av renovering.

Har du synpunkter på planförslaget så skicka in dem senast den 20 juli 2022 till planarenden@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 871 80 Härnösand. Både barn och vuxna får tycka till om planförslaget!

Efter samrådstiden utgång sammanfattas inkomna synpunkter och kommenteras av kommunen i en samrådsredogörelse.

Yttranden

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Alla yttranden som inkommer under planprocessen sammanställs och finns tidvis publicerade på Härnösands hemsida. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer på https://www.harnosand.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Gällande detaljplan

Den detaljplan som idag gäller för området anger aktuellt område som allmän plats, park. I detaljplanen finns även mark för fritidsbebyggelse, hamnändamål samt bestämmelse om minsta tomtstorlek mellan 1400-1800 m2. Byggrätt för detaljplanen är 80 m2 för huvudbyggnad och 25 m2 för uthus eller andra gårdsbyggnader.

Detaljplanen har en utgången genomförandetid. Strandskyddet upphörde att gälla i området i och med byggnadsplanens fastställande.

Översiktsplanen

I kommunens gällande översiktsplan (2011-2025) är områdets markanvändning angett som Bebyggelse och rekreation. Det innebär mark som i huvudsak utgörs av fritidsboenden där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga friluftslivet.

Kommunen har i granskningsförslaget till ny översiktsplan 2040 pekat ut området för sammanhängande bostadsbebyggelse.

Samhällsförvaltningen bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med nu gällande översiktsplan samt förenlig med intentionerna i granskningsförslaget till översiktsplan 2040.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Plansamordnare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se