Nordanö 5:1

Aktuellt planområde

Ny detaljplan för att möjliggöra utökning av befintligt fritidshusområde på Hemsön med fler tomter

Detaljplanens syfte

Ett planprocess har startats för att utreda möjligheten att skapa fler tomter för bostäder inom området. Hänsyn ska ta till landskapets och områdets värden och karaktär.

Tidig dialog med Länsstyrelsen om strandskydd

En begäran om planeringsbesked till Länsstyrelsen har upprättats för att få klartecken i frågan om strandskyddet kan upphävas inom delar av planområdet.

Samråd genomfördes inför begäran om planeringsbesked och en samrådsredogörelse har upprättats där inkomna yttranden och kommunens kommentarer gällande dessa finns.

Länsstyrelsen beslutade den 2022-10-17 att delar av planförslaget stred mot de ingripandegrunder gällande strandskyddets intressen som länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). Ett positivt planeringsbesked kan därmed endast lämnas för en tomt inom strandskyddat område.

Gällande detaljplan

Den detaljplan som idag gäller för området anger aktuellt område som allmän plats, park. I detaljplanen finns även mark för fritidsbebyggelse, hamnändamål samt bestämmelse om minsta tomtstorlek mellan 1400-1800 m2. Byggrätt för detaljplanen är 80 m2 för huvudbyggnad och 25 m2 för uthus eller andra gårdsbyggnader.

Detaljplanen har en utgången genomförandetid. Strandskyddet upphörde att gälla i området i och med byggnadsplanens fastställande.

Översiktsplanen

I kommunens gällande översiktsplan (2011-2025) är områdets markanvändning angett som Bebyggelse och rekreation. Det innebär mark som i huvudsak utgörs av fritidsboenden där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga friluftslivet.

Kommunen har i granskningsförslaget till ny översiktsplan 2040 pekat ut området för sammanhängande bostadsbebyggelse.

Samhällsförvaltningen bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med nu gällande översiktsplan samt förenlig med intentionerna i granskningsförslaget till översiktsplan 2040.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag. Tid för samråd beräknas vara sommaren 2023

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Plansamordnare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se