Nordanö 5:1

Aktuellt planområde

Pågående detaljplan med syfte att möjliggöra utökning av befintligt fritidshusområde på Hemsön

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt fritidshusområde med 18 tomter för bostadsändamål med hänsyn till naturvärden, strandskydd och områdets befintliga bebyggelse- och landskapskaraktär.

Sammanfattning

Detaljplanen föreslår 18 nya tomter för bostäder intill befintligt fritidshusområde. Tomtstorlekar varierar från 1200 – 2000 kvm med varierande byggrätter mellan 100–140 kvm för huvudbyggnad och 25–40 kvm för komplementbyggnad (garage, uthus och dylikt).

Variationer av tomter och byggrätter beror på deras placering till befintlig bebyggelse, landskapets karaktär och känslighet. Huvudbyggnaderna ska placeras 4 meter från fastighetsgräns och följa befintlig markprofil så långt som möjligt för att undvika höga schaktväggar och slänter.

Här kan du läsa mer om planförslaget och se förslaget i en 3D-modell! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är fastighetsägarna till marken som har ansökt och bekostar framtagandet av en ny detaljplan.

Samråd

Samråd pågick 9 november - 7 december 2023. Undet samrådstiden fanns planförslagets handlingar här på hemsidan nedan samt på Sambiblioteket plan 1.

Det genomfördes även ett digitalt informationsmöte den 24 november för att informera om planförslaget.

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Alla yttranden som inkommer under planprocessen sammanställs och finns tidvis publicerade på Härnösands hemsida och på Sambiblioteket plan 1. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på:
https://www.harnosand.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Inför granskning

Efter samrådet går kommunen igenom inkomna synpunkter och ser över om eventuella revideringar av detaljplaneförslaget är aktuellt. Efter samrådet sker en granskning av detaljplaneförslaget.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Gällande detaljplan

Den detaljplan som idag gäller för området anger aktuellt område som allmän plats, park. I detaljplanen finns även mark för fritidsbebyggelse, hamnändamål samt bestämmelse om minsta tomtstorlek mellan 1400-1800 m2. Byggrätt för detaljplanen är 80 m2 för huvudbyggnad och 25 m2 för uthus eller andra gårdsbyggnader.

Detaljplanen har en utgången genomförandetid. Strandskyddet upphörde att gälla i området i och med byggnadsplanens fastställande.

Översiktsplanen

I kommunens översiktsplan redovisas området som Sammanhängande bostadsbebyggelse - Småskalig bostadsbebyggelse med ställningstagandet: Områden utanför kommundelscentrum, enstaka kompletteringar av bebyggelse kan uppmuntras. Kommunal service som skola, infrastruktur, VA kan inte utlovas. Vid ny exploatering inom ej detaljplanelagda områden bör upprättande av detaljplan övervägas.

Kommunen bedömer att detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Plansamordnare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se

Linnea Korpi
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 14
E-post: planarenden@harnosand.se