Palmen 1

Planområdet

Blå markering: fastigheten Palmen 1. Röd markering: preliminärt planområde

Ett planärende har blivit uppstartat för att ändra detaljplanen för del av fastigheten Palmen 1 för att möjliggöra en mer flexibel form av användning

Planförslaget

Syftet med planen är att genom en planändring möjliggöra för en mer flexibel användning för en del av fastigheten som enligt gällande detaljplan är planlagt för motortrafikändamål.

Gällande detaljplan (nummer 194) anger användningsbestämmelsen motortrafikändamål (Tm), vilket innefattar t.ex. bilverkstäder. Detaljplanen vann laga kraft 1966-10-11 och genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Planområdet är beläget ca 4 kilometer från centrum i Härnösand.

Planförslaget hanteras med ett begränsat standardförfarande (se figur nedan) i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2022 i § 79, anger att området får användas för sammanhängande bostadsbebyggelse av typen verksamheter med ställningstagandet: ”Icke störande verksamheter inom den sammanhängande bostadsbebyggelsen ska uppmuntras då de tillför en funktionsblandning på stadsdelsnivå samt skapar liv och rörelse till sitt närområde.”

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Utredningar

Följande utredning bedöms behöva tas fram i samband med detaljplanearbetet. Detta för att säkerställa att den föreslagna markanvändningen är lämplig utifrån platsens förutsättningar.

  • Miljöteknisk markundersökning
Illustration planförfarande

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag. Tid för antagande beräknas vara våren 2024.

Planhandlingar

Beslut om planbesked

Planbesked 2023-09-26 Pdf, 240.3 kB.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Malin Nyberger
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 62
E-post: planarenden@harnosand.se