Förskolan Kullen

Stadsbild på innergård

Ungefärligt planområde markerat i blått

Ett planärende har blivit uppstartat för att utreda möjligheterna för en ny förskola mellan bostadsområdet Kullen och Bergsstigen

Planförslaget

Syftet med planen är att möjliggöra för ny förskoleverksamhet i två plan med uppskattad byggnadsarea på 974 m2. Uppskattningsvis beräknas verksamheten möjliggöra för upp till 160 barn och 28 anställda.

Planområdet ligger i området Kullen i Härnösands sydvästra delar och är ca 1,2 km från Stora torget i Härnösand centrum. Härnösands kommun är fastighetsägare.

Planförslaget hanteras med ett utökat förfarande Länk till annan webbplats. i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) utifrån att åtgärden avviker från översiktsplanen samt omfattas av riksintresse för järnvägskorridoren, som enligt både Plan- och bygglagen och Miljöbalken anses vara ett allmänt intresse.

Utökat förfarande

Processen för utökat förfarande. Illustration: Boverket

Tidplan

Planarbetet startar upp under september 2024 och ett preliminärt antagande kan vara under Q3 2026 förutsatt att arbetet löper på effektivt och inga oförutsedda utredningar krävs.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2022 i § 79, redovisas två markanvändningar för området, transportinfrastruktur och mångfunktionell bebyggelse.

En stor del av planområdet är utpekat för Transportinfrastruktur (järnväg) med ställningstagandet:

”Ostkustbanans utveckling spelar en central roll i kommunens utveckling och ska därför vara en prioriterad fråga i planeringen. En avsmalnad järnvägskorridor bör utarbetas inom en snar framtid. Framtida tågstopp utpekas i första hand i Antjärn i andra hand i Mörtsal.”

Planområdets östra delar är utpekat som Mångfunktionell bebyggelseyta med ställningstagandet:

”Mångfunktionella bebyggelseområden ska fortsätta utvecklas med en blandning av småskalig handel, service och kontor tillsammans med bostäder. Utvecklingen innefattar oftast förtätningsåtgärder, i dessa fall ska grönområden värnas och ny bebyggelse komplettera den befintliga. Smarta och yteffektiva parkeringslösningar ska premieras.”

Samhällsförvaltningen bedömer att ansökan om planbesked inte är förenligt med översiktsplanen, framförallt utifrån att tätortsnära grönyta ianspråktas.

Planhandlingar

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Thomas Indseth-Nylund
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 16
E-post: planarenden@harnosand.se